Návrh program starostlivosti o CHA Plavečské štrkoviská – predrokovanie návrhu

Návrh program starostlivosti o CHA Plavečské štrkoviská – predrokovanie návrhu

Rybárik riečny (Alcedo athis). Foto: A. Potaš.

Chránený areál Plavečské štrkoviská bol vyhlásený Nariadením Okresného národného výboru v Starej Ľubovni schváleného uznesením Pléna číslo 63/1990 o vyhlásení chránených prírodných výtvorov Litmanovský potok a Plavečské štrkoviská, zo dňa 30. 5. 1990. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júla 1990.

Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočí chov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“) prijatý aktualizovaný zoznam území európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj predmetné územie.

Chránený areál má výmeru 66,1448 ha. Na území chráneného areálu platí 4. stupeň ochrany.  CHA Plavečské štrkoviská nemá vyhlásené ochranné pásmo.

Územie bolo zaradené do národného zoznamu území európskeho významu výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) pod označením SKUEV0338 Plavečské štrkoviská. Územie nie je súčasťou ďalších území medzinárodného významu.

Dňa 25.03.2019  Správa PIENAP-u zvolala s vlastníkmi predmetného územia pracovné stretnutie na predrokovanie návrhu Programu starostlivosti o CHA Plavečské štrkoviská. Podrobnosti k programu starostlivosti nájdete na https://www.pienap.sk/program-starostlivosti-o-cha-plavecske-strkoviska/.