Výmera: 14,36 ha
Katastrálne územie: Osturňa
Okres: Kežmarok

Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m, asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou. Jazero je zásobované zrážkovou vodou a málo výdatnými vrstevnými prameňmi, preto výšku hladinu ovplyvňuje intenzita zrážok a výpar. Jazero je bezodtokové.

Okolie jazera lemuje lesný porast s dominanciou smsreka a niekoľkými mohutnými vyše 100 ročnými jedľami.

 V jazere sa vyskytujú porasty močiarky vodnej (Batrachium aquatile), červenca plávajúceho (Potamogeton natans). Na okrajoch lesného porastu je významná lokalita plavúnika splošteného (Diphasiastrum complatnatum).