Výmera: 360,15 ha
Katastrálne územie: Červený Kláštor, Lechnica, Lesnica 
Okres:
 Kežmarok, Stará Ľubovňa

!!! Zánik NPR: Nariadením vlády č. 335/2004 Z.z. ktorým sa menilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku rezervácia po zonácii PIENAP-u zanikla a stala sa súčasťou zóny A a B.

Z turistického hľadiska je to veľmi atraktívne územie, ktoré sa vymodelovala rieka Dunajec v podloží pieninského úseku bradlového pásma. Vyznačuje sa vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou.

Prielomom vedie turistický chodník, ktorý je zároveň exkurzno-náučnou trasou s 10 zastávkami. Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou.

Z jednotlivých petrografických typov hornín sú tu zastúpené rohovcové vápence, zeleno-červené radiolariové vápence, ílovce a lavicové vápence. Okrem toho sa tu nachádza súbor strednokriedových hornín, ktorý tvoria tmavé vápence, sliene a ílovce pieninského vývoja a kvartérne fluviálne sedimenty.

Rezervácia je zaujímavá svojou pestrou kvetenou podhorského až horského stupňa spestrená spoločenstvami a spoločným výskytom teplomilných, prealpínskych druhov, druhov horských až vysokohorských. Početne sú zastúpené karpatské a západokarpatské endemity a subendemické druhy ako arábka pieninská (Arabis pieninica), chryzantéma pieninská (Dendranthema zawadskii), horčičník pieninský (Erysimum pieninicum), púpava pieninská (Taraxacum pieninicum) a iné.

Diviak lesný (Sus scrofa), foto: A Potaš

Pestrú mozaiku vytvárajú aj lesné spoločenstvá, ktoré si v prevažnej časti územia zachovali svoj pôvodný charakter. V stromovej etáži dominuje jedľa a buk s prímesou smreka. Na južných expozíciách a extrémnych lokalitách ihličnany vytlačila lipa, jaseň, javor horský a mliečny. Na vápencových bralách je významný výskyt vzácnej borievky netatovej (Juniperus sabina) a tisa obyčajného (Taxus bacata).

Základom fauny je živočíšstvo západokarpatského, podhorského až horského stupňa spestrenéspoločenstvami skalných biotopov. Vyznačuje sa viacerými pozoruhodnými, zoogeografickými prvkami. Z cicavcov sa tu vyskytujú: srnec hôrny (Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa), jeleň hôrny (Cervus elaphus), rys ostrovid (Lynx lynx) z drobných zemných cicavcov: piskor obyčajný (Sorex araneus), piskor malý (Sosex minutus), hrdziak lesný (Cletrionomys glareolus). Z vtáčích druhov dominujú: pinka lesná (Fringilla coelebs), kačica divá (Anas platyrhynchos), slávik červienka (Erithacus rubecula), trasochvost horský (Motacilla cinerea), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), čajka striebristá (Larus argentatus), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita). Vodný tok osídľuje vydra riečna (Lutra lutra), lipeň obyčajný (Thymallus thymallus), pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), mrena stredomorská východná (Barbus meridionalis petenyi), ktorá tu dosahuje západnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku.