VI. Vedecká konferencia „Pieniny – súčasť svetového
dedičstva“

Vedecká konferencia má v Pieninách už niekoľkoročnú tradíciu. Počas konferencie sú prezentované najnovšie vedecké štúdie z územia slovenských a poľských Pienin. VI. vedecká konferencia sa konala 2.-3. júna 2005 v Červenom Kláštore. Program konferencie bol zostavený do troch častí.

Referátová časť – bolo predstavených päť referátov :

  • Dr. Jaroslav Zerola – Krasové doliny Slovenska – nominácia skupiny objektov do
    zoznamu svetového dedičstva.
  • Prof. dr. inž. Krzysztof Birkenmajer – Prielom Dunajca – geologický fenomén.
  • Mgr. Michaela Timková – Zamagurie – história známa i menej známa. Osídlenie zamagurského Spiša v stredoveku.
  • Mgr Andrzej Siwek – Kultúrne dedičstvo poľských Pienin
  • Doc. Ing. Peter Jančura PhD., Mgr. Iveta Bohálová – Činnosť človeka a krajina Pienin.

Posterová (panelová) časť v rámci,  ktorej bolo pripravených cca 60 panelov, na ktorých prezentácii sa podieľalo 86 autorov, z toho slovenských bolo 19 autorov. Postery boli rozdelené do štyroch častí, neživá príroda – 18 posterov, rastlinstvo – 19 posterov, živočíšstvo – 8 posterov a prostredie človeka – 13 posterov.

Terénna časť, exkurzia, ktorá sa konala na druhý deň konferencie . K dispozícii účastníkom boli pripravené dve trasy:
1. Zámok Niedzica – múzeum, obec Osturňa – rezervácia ľudovej architektúry.
2. Prielom Dunajca – Prof. Birkenmajer v teréne pútavo  predstavil prielom Dunajca ako geologickú zvláštnosť.

Ukončenie konferencie sa konalo v areáli Autokempingu v Červenom Kláštore, kde boli víťazom jednotlivých kategórii o najlepší poster odovzdané pamätné predmety.