SPRÁVA PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU so sídlom v Spišskej Starej Vsi

 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

Predmet:         

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodných celkoch (OC) na  Stredisku  Červený Kláštor. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Červený Kláštor, LHC Podolínec, LC Pieniny, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty k danému roku.

Vyhlásenie OVS_2024

Návrh kúpnej zmluvy_2024

Vyhlásenie OVS_2023

Návrh kúpnej zmluvy_2023