Katastrálne územie: Haligovce
Okres: Stará Ľubovňa

!!! Zánik Národnej prírodnej pamiatky Aksamitka: Zrušenie Vyhláškou MŽP SR č. 319/2004 Z.z. z 28. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku.

Nachádza sa v bradlovom útvare Haligovských skál. Jaskyňa Aksamitka bola úpravou  Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 9167/1979-OP z 30. novembra 1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 bola zaradená medzi národné prírodné pamiatky. V súčasnosti je aj po zonácii chránená v súlade s § 24 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ako prírodná pamiatka.

Leží v nadmorskej výške 750 m a považujeme ju za typickú krasovú jaskyňu. Na jej vzniku sa výrazne podieľala voda, ktorá presakovala dovnútra krasového masívu. Jaskyňu charakterizujú chodby a rútivé a balvanité dómy. Kvapľovú výzdobu poškodzovali a ničili generácie obyvateľov obce a návštevníkov. Priaznivé mikroklimatické pomery jaskyne poskytujú vhodné prostredie rôznym druhom netopierov. Kvôli ochrane jaskyne a zachovaniu jej biotických a abiotických hodnôt je Aksamitka verejnosti neprístupná.