Lužný les pri Dunajci, foto: V. Kĺč

Mokraďné a vodné spoločenstvá

Spoločenstvá horských vodných tokov a bylinných porastov pozdĺž ich brehov sú druhovo chudobné a vytvorili sa na poriečnych náplavách, ktoré sú podmáčané a neustále podomieľané prúdiacou vodou. Charakteristické lemy štrkových a kamenitých naplavenín majú rôznu šírku a hrúbku. Jemnozem sa ukladá len medzi kameňmi, alebo vytvára na povrchu niekoľko centimetrov hrubý súvislý nános. Z rastlinných druhov tu má zastúpenie smlz patrsťový (Calamagrostis pseudophragmites)chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides arundinacea)deväťsil lekársky (Petasites hybridus), lipkavec obyčajný (Galium aparine), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides).

Spoločenstvá horských vodných tokov a ich drevinovej vegetácie so Salix elaeagnos sa viažu na horské bystriny s rýchlo prúdiacou vodou. Typické je pre ne 5 – 6 m vysoké krovinaté spoločenstvo s dominanciou vŕb, vŕba sivá (Salix elaeagnos), vŕba purpurová (Salix purpurea)vŕba krehká (Salix euxina)Okrem vŕb ich ešte dopĺňa jelša sivá (Alnus incana)smrek obyčajný (Picea abies), ale aj iné druhy drevín náhodne splavených vodou z okolitých lesných porastov. V bylinnom podraste dominujú typické vlhkomilné druhy.

Slatiny s vysokým obsahom báz sa najčastejšie vyskytujú na svahových a podsvahových prameniskách bohatých na minerálne živiny. Vzhľad porastov určuje ostrica Davallova (Carex davalliana) a páperníky (Eriophorum) s častým výskytom orchideí. Biotop ohrozuje zmena vodného režimu v dôsledku odvodnenia okolitých pozemkov a zanechanie obhospodarovania (pasta a kosenie).