Výmera: 61,13 ha
Katastrálne územie: Haligovce
Okres: Stará Ľubovňa

!!! Zánik NPR Haligovské skaly: Nariadením vlády č. 335/2004 Z.z. ktorým sa menilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku národná prírodná rezervácia po zonácii PIENAP-u zanikla a stala sa súčasťou zóny A a B.

Nachádzajú sa severne od obce Haligovce na pravej strane Lipníckeho potoka. Masív Haligovských skál je rozčlenený piatimi žľabmi, ktorých dná sú vyplnené vrstvou sutín. Skalné chrbáty medzi žľabmi sú silne skrasovatelé s mnohými formami podzemného krasu. Rozširovaním puklín mrazovými procesmi vzniklo v nich aj niekoľko skalných okien.

Rezervácia nie je turistom prístupná. So scenériou Haligovských skál sa môže turista zoznámiť zo štátnej cesty II/543 Červený Kláštor – Hniezdne a z okružného turistického chodníka (zelenej značky) z obce Haligovce na červenú značku vedúcu hrebeňom národného parku.

V dôsledku izolovaného vývoja Pienin od ostatnej tatranskej oblasti, sa flóra Haligovských skál vyznačuje mnohými endemickými a subendemickými druhmi rastlín a spoločným výskytom teplomilných prealpínskych a dealpínskych druhov a druhov horských až vysokohorských. Výhrevné skalné podložie zdobí arábka pieninská (Arabis pieninica), žerušník Borbášov (Cardaminopsis borbasii), astra alpínska (Aster alpinus), dvojštítok hladkoplodý (Biscutella laevigata), bodliak sivastý (Carduus glaucinus), zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiluare).

Lesné spoločenstvá zastupuje skupina lesných typov vápencových bučín s fragmentom reliktných borín. Z drevín prevláda smrek, menej buk, jedľa, borovica a smrekovec.