Oslava 50. výročia vzniku Pieninského národného parku

Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u v dňoch 09. a 10. novembra 2017 zorganizovala v Kúpeľoch Smerdžonka slávnostnú konferencia pri príležitosti 85. výročia vyhlásenia Slovenskej prírodnej rezervácie v Pieninách a 50. výročia vyhlásenia Pieninského národného parku.

logo pienap

Náš najmenší národný park  bol vyhlásený nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967. Vtedajšia výmera národného parku mala 2125 ha a jeho ochranné pásmo 52 000 ha. Dovŕšila sa tak snaha zameraná na ochranu hodnôt pieninskej prírody. Toto snaženie však začalo omnoho skôr a to po oboch stranách rieky Dunajec.

Prvé názory a snahy o ochranu niektorých častí územia Pienin sa začali objavovať najmä na poľskej strane už po skončení prvej svetovej vojny. Podnet k týmto snahám dal zhoršujúci sa stav prírodných pomerov v území Pienin vplyvom nekontrolovateľnej ťažby v lesoch, zakladania kameňolomov, nekontrolovanej výstavby a najmä pastvy v lesných a xerotermných spoločenstvách vápencových brál a sutí.

Z tohto dôvodu sa 17. júla 1932 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie Slovenskej rezervácie v Pieninách v Červenom Kláštore a v Szczawnici za účasti predstaviteľov vtedajšieho Československa a Poľska. Počas oslavy v Červenom Kláštore vystúpili vedúci delegácií, predstavitelia štátnych lesov, ministerstva osvety, poslanci parlamentov a senátov, zástupcovia turistov. Vo všetkých príhovoroch bol zvýrazňovaný úspech spoločného snaženia pri vytvorení chránených území v Pieninách, ktoré predstavujú prvý medzinárodný park v Európe (v tom čase sa v našej legislatíve nenachádzal pojem národný park, ale najvyššiu formu ochrany prírody predstavovala rezervácia, v Poľsku vznikol národný park 12. júla 1932). Vtedajšia rezervácia mala rozlohu 423 ha.

Na slávnostnej konferencii s medzinárodnou účasťou v Smerdžonke sa zišlo 130 hostí, ktorým sa okrem iných prihovoril minister životného prostredia SR László Sólymos, štátny tajomník ministerstva ŽP Boris Susko, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, riaditeľ poľského Pienińskiego Parku Narodowego Michal Sokolowski, bývali riaditelia Správy PIENAP-u Štefan Danko a Správy TANAP-u Ivan Vološčuk.

Ďakovný list si z rúk ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa prevzali Ing. Mária Danková a Ing. Štefan Danko za celoživotnú prácu, priazeň, pomoc a aktívnu spoluprácu pri ochrane prírody Pieninského národného parku, Milan Ružík a členovia Klubu Priateľov Pieninského národného parku za mnohoročnú dobrovoľnícku a obetavú  prácu, priazeň, pomoc a dobrovoľne venovaný čas v prospech ochrany prírody Pieninského národného parku, Ing. Juraj Jedinák a obec Kamienka za vyhlásenie Obecného chráneného územia Rička a za zvyšovanie environmentálneho povedomia v obci Kamienka a mgr inż. Michał Sokołowski z Dyrekcje Pienińskiego Parku Narodowego za priateľský prístup, za dlhoročné úsilie, pomoc a spoluprácu pri ochrane pieninskej prírody, za množstvo vynaloženej energie pri realizácii spoločných projektov zameraných na ochranu prírody Pienin.

Ďalším 17 spolupracovníkom a spolupracujúcim subjektom poďakoval a ich prácu ocenil riaditeľ Správy PIENAP-u. Medzi ocenenými boli  aj pani Anna Kovalská, dlhoročná pracovníčka Správy PIENAP-u, pán primátor Jozef Harabin a pracovníci Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi a firma Zastrova a. s.

Samozrejme poďakovanie za svedomitú a vytrvalú prácu patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a prispeli k doterajšej ochrane prírody PIENIN. Vďaka ich usilovnosti a nadšeniu sú Pieniny stále vyhľadávanou turistickou destináciou. Máme tu neopakovateľné pohľady na krajinu, máme tu mimoriadne bohatstvo flóry a fauny na takom malom území, ktoré by sme v iných častiach Slovenska našli už len málokde.

Rád by som sa aj toto cestou poďakoval mojim kolegom zo Správy PIENAP-u za dobre odvedenú prácu pri zorganizovaní tejto slávnostnej konferencie, poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí aj Kúpeľom Smerdžonka v Červenom Kláštore, spoločnosti Chodník v korunách stromov na Bachledke, neziskovej organizácii Cyprián a firme Klemo.

Na záver ďakujem v mene svojom a v mene kolektívu Správy PIENAP-u všetkým obyvateľom mesta Spišská Stará Ves a návštevníkom nášho územia za priazeň a zároveň všetkým prajem v nadchádzajúcom roku 2018 len to najlepšie.

A čo prajem Pieninám a národnému parku do ďalšej 50-ky? Len to, aby zdravý rozum vyhrával nad chamtivosťou a peniazmi.

Nové informácie o dianí v našom najmenšom a najkrajšom národnom parku nájdete  aj na  www.facebook.com/pienap.