Čo je prales

 

Majú Pieniny pralesy? V akom stave sú najzachovalejším lesy Pienin, na Holici a v Kláštornej hore?

Pralesom sa rozumie lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, výstavba, rastové a ostatné životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímy. Je to les ekologicky ustálený, s trvalými dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami a uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti životných procesov a štruktúru porastových útvarov. Vylučuje sa tu citeľný úmyselný vplyv kultúrneho človeka, ale pripúšťa sa ojedinelý zásah necivilizovaného človeka (napr. divokého poľovníka).

Niektorí autori pripúšťajú názov prvotný les alebo pôvodný les ako synonymum pojmu prales (Svoboda 1952, Málek 1965, Džaparidze 1973). Pod tento pojem spadá napr. človekom nepodmienený a  neovplyvnený prípravný les, vytvorený z  krátkožijúcich slnných, tzv. pionierskych drevín na holých plochách po prírodných lesných katastrofách, alebo na opustených pôdach, ako stupeň ontogenetického vývoja lesa pri sukcesii ku klimaxovému lesu. Vývojom sa prípravný les postupne dostáva do ďalšieho stupňa ontogenetického vývoja lesa prechodného, t. j. do dočasného spolužitia pionierskych, väčšinou krátkožijúcich drevín (breza, osika, rakyta, jarabina a pod.) s dlhožijúcimi drevinami klimaxového lesa dosahujúcimi mohutné rozmery. Tieto samovoľne, bez vplyvu človeka, prebiehajúce vývojové fázy sú zaraďované do pojmu prírodný les, ale vylučujú sa z užšie chápaného pojmu prales pre jeho viazanosť na klimaxové dreviny (Baseler 1932, Weck 1975, Hartmann 1953, Rubner 1968).

Niektorí autori ich zaraďujú priamo do pralesa ako jeho vývojové fázy (Zukrigl a kol. 1963, Mayer a kol. 1979, Leibundgut 1978), ak sú výsledkom prírodných síl bez pričinenia človeka. Stupeň antropogénneho ovplyvnenia je hlavným kritériom rozlišovania kategórií lesa.

Pre charakter prírodného lesa možno pripustiť takú mieru vonkajších vplyvov na prírodné lesné ekosystémy, ktorá ešte týmto ekosystémom dovoľuje regeneráciu do pôvodného stavu. Keď sa táto miera prekročí, autoregeneračné a autoregulačné procesy už nie sú schopné uviesť lesný ekosystém do pôvodného stavu, tento sa rozrušuje a mení na iný ekosystém, ktorému už nemožno pre konkrétne podmienky priznať charakter typického prírodného lesného ekosystému, t. j. pralesa.

Za prírodný les sa u nás považuje taký les, v ktorom sa zachovalo pôvodné alebo jemu blízke druhové zloženie a ktorý diferencovanou priestorovou výstavbou a značným vekovým a hrúbkovým členením má pralesový charakter (vzhľad). Napriek tomu, že bol alebo mohol byť v minulosti ovplyvnený tzv. túlavou ťažbou jednotlivých stromov alebo občasnou pastvou, predsa sa autoregulačnými a regeneračnými procesmi udržovala dynamická rovnováha a prejavujú sa tu v podstate prírodné zákonitosti vlastné pôvodným pralesom. Je tvorený drevinami, ktoré si dlhodobo počas mnohých generácií upevnili vzťahy k podmienkam prostredia (ekologické) a úzke vzájomné vzťahy. V dôsledku autoregulácie a autoregenerácie sa tu uplatňuje ucelený vývojový cyklus, a preto sa môžu trvalo udržať na danom mieste bez napomáhania človeka.

Prales ako pôvodná biocenóza je vrcholom prírodného ekosystému, ktorého zložky (jedince a  druhové komponenty) sa cez vzájomnú látkovú výmenu dlhodobo vzájomne úzko ovplyvňujú. Je to typický komplexný systém so všetkými výraznými znakmi kontinuitne a zákonite sa vyvíjajúceho celku. V danej oblasti predstavuje najvyspelejšiu a najzložitejšiu geobiocenózu, aká tam môže vôbec vzniknúť a trvalo sa udržať.