Medzi hlavné podporované opatrenia patrí obnova lesných porastov s cieľom dosiahnutia prirodzeného drevinového zloženia, jemnejšie spôsoby obnovy porastov, ponechanie stromov na dožitie, ponechávanie hrubého mŕtveho dreva, výchova mladých lesných porastov, premena drevinového zloženia, nahradenie chemickej ochrany a zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách.

Projekt kompenzuje vlastníkom či užívateľom dotknutých pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania. Plocha podporených biotopov v rámci našich projektov dosahuje takmer 22 tisíc ha. Väčšinou ide o územia s 3. až 5. stupňom ochrany prírody.

Počas štyroch rokov sa do projektov PBOL+ aktívne zapojili subjekty aj v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku. Správy Pieninského národného parku, Národného parku Muránska planina, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Slovenský kras, Národného parku poloniny či Národného parku Nízke Tatry.  Neštátnych vlastníkov lesa aktívne zapájali do aktivít aj Správy CHKO Strážovské vrchy, Ponitrie, Štiavnické vrchy, Horná Orava, Vihorlat a Latorica.

https://www.sopsr.sk/web/?cl=21079