Trvanie projektu: od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2023

Správa Pieninského národného parku sa do 31. 3. 2022 podieľala na projekte ako organizačná jednotka v rámci ŠOP SR, od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023 ako partner projektu.

Realizované aktivity:

Aktivity v oblasti praktickej starostlivosti:

  • Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd
  • Ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými vplyvmi
  • Zabezpečenie eliminácie vnadísk a krmovísk pre raticovú zver, ktoré sú založené v rozpore s platnou

Aktivity v oblasti monitoringu:

  • Evidencia všetkých škôd spôsobených veľkými šelmami na poľnohospodárskych plodinách, včelstvách a včelárskych zariadeniach, hospodárskych zvieratách, ovocných drevinách a kroch, pastierskych strážnych psoch, pastierskych psoch, poľovnej zveri, živote a zdraví fyzických osôb a majetku
  • Monitoring vlka, medveďa, rysa na základe pobytových znakov – výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: biomonitoring.sk.
  • Zber vzoriek na genetickú a potravnú analýzu

Aktivity v oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou:

  • Realizácia prednášok pre školy

Vlk dravý (Canis lupus), foto V. Kĺč

Stručné vyhodnotenie realizácie projektu:

Pracovníci strážnej služby vykonávali kontroly zamerané na zabezpečenie zlepšenia ochrany biotopov veľkých šeliem. Súbežne prebiehalo mapovanie výskytu medveďa, vlka a rysa pri terénnej činnosti zamestnancov (stopy, vizuálne pozorovania, úhyny, údaje z fotopascí). Mapovanie bolo sústredené prioritne na územie národného parku a jeho ochranného pásma, ale mapovalo sa v celej územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u, napr. v Levočských vrchoch a Čergove. Tieto údaje sa zaznamenávali do komplexného informačného systému (KIMS). Počas obdobia trvania projektu bolo zaznamenaných 540 výskytových údajov. Zozbierané boli vzorky trusu, chlpov, svaloviny z medveďa, vlka a rysa, tieto boli zaslané na ústredie ŠOP SR a následne spracované na potravnú a genetickú analýzu. V oblasti praktickej starostlivosti pracovníci správy spolupracovali s okresnými úradmi Kežmarok a Stará Ľubovňa pri komisionálnom šetrení škôd spôsobených chránenými živočíchmi (v rámci tohto projektu to boli vlk, medveď a rys). Počas predmetného obdobia bolo uskutočnených 89 komisionálnych šetrení škôd. Najviac šetrení bolo zvolaných na škody spôsobené vlkom dravým na ovciach. V rámci environmentálnej výchovy boli realizované prednášky na základných školách, kde si žiaci prehĺbili poznatky o veľkých šelmách.

Plagát: plagat projektu L489_2022_A3

Viac informácií o projekte: https://www.sopsr.sk/web/?cl=10302