• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – úplné znenie – účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
  • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny – úplné znenie – účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
  • zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (zákon CITES) – úplné znenie – účinné od 1.1.2014 stiahni [pdf]
  • vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon CITES – úplné znenie – účinné od 15.3.2013 stiahni [pdf]
  • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA) – úplné znenie – účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) – úplné znenie – účinné od 2.1.2015 stiahni [pdf]