V súlade s geologickou stavbou územia je charakteristickou črtou bryoflóry Pienin jej kalcifilnosť.

Ako význačnejšie druhy Pienin možno spomenúť Apometzgeria pubescens, Frul­lania tamarisci, Lophozia badensis, Preissia quadrata, Reboulia hemisphaerica, Sphenolobus helleranus, Cirriphyllum piliferum, Cirriphyllum tenuinerve, Eucla­dium verticillatum, Grimmia teretinervis, Grimmia tergestina, Homalothecium phi­lippeanum, Hylocomium umbratum, Hypnum revolutum, Neckera webbiana, Oxys­tegus tenuirostris, Plagiopus oederi, Seligeria pusilla, Thamnobryum alopecurum, Timmia austriaca, Trichostomum crispulum a iné.

V Pieninách nachádza svoje životné optimum veľký počet horských (montánnych) druhov, ktoré sa miestami vyskytujú aj masovo, čo je podmienené mikrokli­matickými pomermi v lesnom ekosystéme a tiež v Prielome Dunajca. Z pečeňoviek možno uviesť napr. Blepharostoma trichophyllum, lungermannia leiantha, Lepido­zia reptans, Metzgeria conjugata, Trichocolea tomentella, z machov Ctenidium mol­luscum, Cynodontium polycarpon, Fissidens cristatus, Fissidens pusillus, Gymnosto­mum aeruginosum, Seligeria pusilla, Tetraphis pellucida a iné.

Napriek pomerne malým nadmorským výškam sa tu uplatňujú viaceré druhy severského rozšírenia (druhy subarkticko-alpínske, boreálne a alpínsko-boreálne), z pečeňoviek je to napríklad Lophozia collaris, Lophozia obtusa, Nowelia curvifo­lia, z machov Brachythecium starkei, Bryum elegans, Bryum schleicheri, Calliergon stramineum, Drepanocladus revolvens, Hypnum revolutum, Plagiobryum zieri, Pseudoleskeela catenulata, Sanioinia uncinata, Timmia bavarica a iné. Z dealpín­skych vápnomilných druhov treba spomenúť pečeňovku Scapania aequiloba a ma­chy Orthothecium intricatum, Plagiopus oederi, Thamnobryum alopecurum a Tim­mia austriaca.

Najbohatšie je v bryoflóre Pienin zastúpený cirkumpolárny element združujúci európsko-severoamerické, európsko-ázijské aj európske kontinentálne druhy. Z pečeňoviek je napr. zastúpený druhmi Apometzgeria pubescens, Calypogeia trichomanis, Chiloscyphus polyanthos, Lepidozia reptans, Lopbocolea heterophyl­la, Lophocolea minor, Pellia epiphylla, Plagiochila porelloides, Porella platyphylla, Radula complanata, Scapania nemorosa, z machov Anomodon attenuatus, Anomo­don viticulosus, Barbilophozia barbata, Brachythecium salebrosum, Bryum pseudo­triquetrum, Campylium chrysophyllum, Campylium stellatum, Climacium dendroi­des, Ctenidium molluscum, Ditrichum flexicaule, Entodon concinnus, Hylocomium splendens, Orthotrichum pumilum, Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, Po­lytrichum formosum, Racomitrium canescens, Rhizomnium punctatum, Sphagnum quinquefarium, Tortella tortuosa a iné.

Pomerne bohatá je aj skupina kozmopolitov a subkozmopolitov. Z pečeňoviek sem patrí napr. Marchantia polymorpha, Metzgeria conjugata, Metzgeria furcata, z machov napr. Amblystegium serpens, Antitrichia curtipendula, Brachythecium rutabulum, Brachythecium velutinum, Bryum argenteumn, Bryum caespiticium, Bryum capillare, Calliergonella cuspidata, Ceratodon purpureus, Dicranum scopa­rium, Distichium capillaceum, Drepanocladus aduncus, Funaria hygrometrica, Grimmia pulvinata, Hypnum cupressiforme, Leucodon sciuroides, Plagiomnium rostratum, Plagiothecium denticulatum, Polytrichum commune, Polytrichum junipe­rinum, Schistidium apocarpum, Tortula ruralis, Weisia controversa a ďalšie druhy.

Hojne sú tiež zastúpené druhy meridionálne, medi­teránne, submediteránne a submediteránno-subatlantické, z pečeňoviek sem patrí napr. Pedinophyllum interruptum, z machov Cinclidotus fontinaloides, Cirriphyllum crassinervium, Didymodon luridus, Pissidens pumillus, Gymnostomum calcareum, Homalothecium philippeanum, Homalothecium sericeum, Neckera complanata, Ne­ckera crispa, Orthotrichum cupulatum, Orthotrichum tenellum, Plagiomnium undu­latum, Tortula intermedia, Trichostomum crispulum, Weisia condensa a iné.

Ako príklad druhov kontinentálneho prvku s centrom rozšírenia v Oriente možno uviesť Homalothecium lutescens, Rhytidium rugosum a Thuidium abietinum.

Nepatrne je zastúpený eurázijsko-africký prvok. Ako príklad možno uviesť peče­ňovku Frullania dilatata a mach Pseudoscleropodium purum.

Spracované podľa: Šoltés, R., 1992: Machorasty. In: Vološčuk, I. a kol.: Pieninský národný park. Banská Bystrica, AKCENT press service, s. 86-89.