V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022-93 Správa PIENAP-u podala projekt “Príprava projektov infraštruktúry Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi”. Cieľom je vytvoriť podklady pre komplexný rozvoj územia. Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie  na rekonštrukciu  a výstavbu objektov, ktoré bude Správa PIENAP-u využívať na plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo štatútu. Výška oprávnených výdavkov: 159 598,93 €.