Miasto i Gmina Szczawnica (Vedúci partner), Správy Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (Partner projektu 1) a Obec Lesnica (Partner projektu 2) realizujú projekt s názvom: „Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0133/17

Obdobie realizácie: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Stručný popis projektu:

Hlavnou atrakciou regiónu Pieniny, tak na poľskej ako aj slovenskej strane, je Pieninský národný park (Pieniński Park Narodowy). Pieninský národný park je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít na slovensko-poľskom cezhraničnom území. Ročne ho navštívi cca 700 tis. návštevníkov. Územie ponúka množstvo prírodných atrakcií, projekt je však zameraný predovšetkým na zlepšenie využitia a zvýšenie bezpečnosti na turisticky atraktívnej vodnej (rieka Dunajec) a lesnej ceste (Pieninská cesta) v cezhraničnom území Pienin. V rámci projektu sa plánujú investičné aktivity zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v PIENAP-e a „mäkké aktivity“ zamerané na spoločnú cezhraničnú podporu prírodného dedičstva cezhraničného územia.

Projekt má nasledovné vecné úlohy:

  • Úlohu 1 Rekonštrukcia Pieninskej cesty – prielom Dunajca, budú realizovať projektový partneri 1 a 2.
  • Úlohu 2 Rekonštrukcia pltníckeho prístavu a rozšírenie časti pre obsluhu kajakov, bude realizovať vedúci partner.

Pieninská cesta je jedným z dvoch chodníkov, na ktorý je povolený vjazd aj pre cyklistov, v dĺžke približne 10,5 km. Jeho rekonštrukcia prebehla je ukončená na poľskej strane. Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (ďalej len Správa PIENAP) a obec Lesnica realizujú  rekonštrukciu Pieninskej cesty na slovenskej strane. Pôvodne lesná cesta, ktorá je turistickým a náučným chodníkom okolo Dunajca slúži pre široké spektrum návštevníkov (cyklisti, peší, mamičky s kočíkmi, vozíčkari a pod.). V súčasnosti je dosť opotrebovaná a nebezpečná. Rekonštrukcia sa týka spevnenia povrchu, opravy a spevnenia oporných múrov nad riekou Dunajec a osadenia zábradlí, pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov. Mesto Szczawnica sa v projekte venovala výstavbe prístavu – výstupišťa pltí na rieke Dunajec (konečná stanica).

Hlavný cieľ projektu: 

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Pieninského národného parku

Špecifické ciele projektu:

  1. Zlepšenie stavu infraštruktúry cestovného ruchu.
  2. Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 2 789 869,09 eur

Spolufinancovanie:
85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 2 371 388,68 eur
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 221 354,90 eur

https://www.lesytanap.sk/sk/projekt-plsk-2021/

https://www.verejnesutaze.sk/tender/uvo/13808

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/441475

Informácie k realizácii projektu v období 2022 – 2023:

PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKOV 1-4

PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKOV 5-9

Napísali o nás:

https://lesnica.eu/aktuality/projekty/3561/

https://bleskovky.zoznam.sk/cl/1005001/2619859/Rekonstrukciu-pieninskej-cesty-v-prielome-dunajca

https://sita.sk/fotogaleria/zrekonstruovana-cesta-na-zamaguri-fotografie/

https://www.lesmedium.sk/aktualne/z-pieninskej-cesty-v-prielome-dunajca-uz-cyklisti-dole-nespadnu-povodnu-lesnu-cestu-zrekonstruovali-za-takmer-dva-miliony-eur