Invázne druhy rastlín boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky.

V územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u sa vyskytujú nasledovné druhy: boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago giganthea), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), pohánkovec japonský (Fallopia japonica), pohánkovec český (Fallopia x bohemica), javorovec jaseňolistý (Acer negundo).

Zoznam nepôvodných invázne sa správajúcich druhov sa pravidelne aktualizuje na základe nových vedeckých poznatkov ale aj zistení z mapovania výskytu týchto druhov na území Slovenska.

V roku 2002 bol publikovaný prvý kompletný zoznam inváznych rastlín na Slovensku v odbornom zborníku Ochrana prírody. Citácia článku: Gojdičová, E., Cvachová, A., Karasová, E., 2002: Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska 2. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 21: 59 – 79.

Jednotlivé nepôvodné druhy sú v zozname roztriedené do skupín podľa ich invázneho alebo expanzívneho potenciálu. Zoznam zahŕňa aj pôvodné druhy rastlín, ktoré majú expanzívny potenciál.

V roku 2012 bol v časopise Preslia publikovaný nový aktualizovaný vedecký zoznam nepôvodných druhov cievnatých rastlín [pdf], ktorý zahŕňa aktuálne údaje o inváznom potenciáli jednotlivých druhov. Citácia článku: Medvecká, J., Kliment, J., Májeková, J., Halada, Ľ., Zaliberová, M., Gojdičová, E., Feráková, V., Jarolímek, I., 2012: Inventory of the alien flora of Slovakia. Preľad nepôvodnej flóry Slovenska. Preslia 84: 257–309. Druhy zaradené v tomto zozname sú rozdelené do 3 skupín, na druhy invázne (I), naturalizované alebo zdomácnené (N) a druhy s občasným (náhodným) výskytom (C). Z nich sú najnebezpečnejšie druhy, ktoré sú označené ako invázne, ale významný vplyv na pôvodné druhy a biotopy majú aj mnohé druhy naturalizované.

Chceme dať do pozornosti niektoré nepôvodné druhy, ktoré sa správajú invázne a majú potenciál významne negatívne ovplyvniť pôvodné ekosystémy:
Aster lanceolatus – astra kopijovitolistá
Aster novi-belgii – astra novobelgická
Bidens frondosa – dvojzub listnatý
Bunias orientalis – roripovník východný
Conyza canadensis – turanec kanadský
Echinocystis lobata – ježatec laločnatý
Helianthus tuberosus – slnečnica hľuznatá (topinambur)
Impatiens parviflora – netýkavka malokvetá
Iva xanthiifolia – iva voškovníkovitá
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Padus serotina – čremcha neskorá
Parthenocissus quinquefolia – pavinič päťlistý
Rhus typhina – sumach pálkový
Robinia pseudoacacia – agát biely
Rudbeckia laciniata – rudbekia strapatá
Stenactis annua – hviezdnik ročný

!!!!!! Upozorňujeme záhradkárov a pestovateľov, aby si na tieto druhy dávali pozor a neumiestňovali ich na svoje pozemky, pretože im môžu spôsobiť ekonomické problémy a zvýšené náklady na ich odstraňovanie pri neželanom rozšírení.

Aktuálne evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín Slovenskej republiky je dostupný na interaktívnej mape Slovenska – http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html.

…viac o Inváznych druhoch rastlín na http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61