Dňa 30.11.2022 sa v Spišskej Starej Vsi konalo prvé zasadnutie Rady Pieninského národného parku. Rada národného parku vznikla ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 24. 6. 2022 č. 39/2022-1.11.1 o zriadení Rady Pieninského národného parku a  čl. 6 štatútu Správy Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (ďalej len „štatút Správy PIENAP-u“).

Rada PIENAP-u zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku (ďalej len „PIENAP-u“) a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území v súlade so štatútom Správy PIENAP-u.

Kompetenciou Rady je napríklad prerokovávať a vydávať odporúčania k strategickým a programovým materiálom, návrhom zámerov ochrany a rozvoja kompetenčného územia v pôsobnosti Správy PIENAP.  Rada môže identifikovať problémy a príležitosti v oblastiach ochrany prírody a krajiny, rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka a podpory lokálnej ekonomiky a predkladať Správe PIENAP návrhy na riešenie identifikovaných problémov a na využitie príležitostí.

Aktuálny Zoznam členov Rady Pieninského národného parku

 

Členovia prvého zasadnutia Rady PIENAP-u (zľava doprava): Ing. J. Kurňava, mjr. Mgr. M. Živčák, Ing. B. Jarčuška, PhD., Ing. V. Kĺč, PhD., RNDr. M. Fulín, Csc., mgr. inž. M. Sokolowski, J. Gondek, Ing. M. Malatinová, Ing. S. Vislocký, A. Pirhala, doc. Ing. J. Švajda, PhD. Zasadnutie sa konalo 30.11.2022 v Spišskej Starej Vsi.

Členovia prvého zasadnutia Rady PIENAP-u (zľava doprava): Ing. J. Kurňava, mjr. Mgr. M. Živčák, Ing. B. Jarčuška, PhD., Ing. V. Kĺč, PhD., RNDr. M. Fulín, Csc., mgr. inž. M. Sokolowski, J. Gondek, Ing. M. Malatinová, Ing. S. Vislocký, A. Pirhala, doc. Ing. J. Švajda, PhD. Zasadnutie sa konalo 30.11.2022 v Spišskej Starej Vsi.

Rada PIENAP-u je zriadená ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre Správu Pieninského národného parku. Minister ŽP Ján Budaj vymenoval do Rady PIENAP-u členov v nasledovnom zložení:
Ján Gondek – starosta Obec Lesnica,
Andrej Pirhala – predseda Pozemkového spoločenstva Zimná voda, Stráňany,
Ing. Slavomír Vislocký – konateľ spoločnosti Tisina, s.r.o, Kamienka,
PhDr. Milan Gacík – riaditeľ Múzeum Červený Kláštor,
mgr inż. Michał Sokołowski – riaditeľ Pieniński Park Narodowy,
Ing. Benjamín Jarčuška – samostatný vedecký pracovník Ústav ekológie lesa SAV,
doc. Ing. Juraj Svajda, PhD. – vysokoškolský pedagóg, Katedra biológie a ekológie, UMB,
RNDr. Miro Fulín, Csc. – štatutár z. o. Bocian, SZOPK,
Milan Ružík – klub Priateľov PIENAP-u,
mjr. mgr. Miroslav Živčák – náčelník oblastného strediska Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Ing. Matej Dobšovič – riaditeľ odboru riadenia NP, MŽP SR,
Ing. Vladimír Kĺč, PhD. – riaditeľ Správy PIENAP-u.
Prvého zasadnutia sa zúčastnili, z aktuálne 13-tich menovaných členov, jedenásti členovia, ktorí tajným hlasovaním zvolili za predsedu Rady Pieninského národného parku Miroslava Fulína. Gratulujeme predsedovi k zvoleniu a členom k menovaniu. Aj touto cestou Rade PIENAP-u prajeme veľa zdaru v nadchádzajúcom období. Tešíme sa na spoluprácu.
V roku 2023 Rada PIENAP-u zasadala dvakrát. Počas roka boli ministrom ŽP vymenovaní piati členovia Rady PIENAP-u (dvaja členovia boli odvolaní) nasledovne:
Ing. Matej Repel, PhD., riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko,
Bc. Ľubomír Motýľ, člen Klubu Slovenských turistov – KST,
Ing. Terézia Filipová, poverená riadením Odboru riadenia národných parkov na MŽP, (nahradila Ing. Mateja Dobšoviča bol odvolaný ministrom ŽP po ukončení pracovného pomeru na MŽP SR),
Ing. Kamil Kyšeľa, PhD., poverený riadením Odboru riadenia národných parkov na MŽP SR (nahradil Ing. Teréziu Filipovú, bola odvolaná ministrom ŽP Tomášom Tarabom bez udania dôvodu),
Ing. et Ing. Filip Kuffa, štátny tajomník I. MŽP SR.