Dňa 30.11.2022 sa v Spišskej Starej Vsi konalo prvé zasadnutie Rady Pieninského národného parku. Rada národného parku vznikla ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 24. 6. 2022 č. 39/2022-1.11.1 o zriadení Rady Pieninského národného parku a  čl. 6 štatútu Správy Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (ďalej len „štatút Správy PIENAP-u“).

Rada PIENAP-u zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku (ďalej len „PIENAP-u“) a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území v súlade so štatútom Správy PIENAP-u.

Kompetenciou Rady je napríklad prerokovávať a vydávať odporúčania k strategickým a programovým materiálom, návrhom zámerov ochrany a rozvoja kompetenčného územia v pôsobnosti Správy PIENAP.  Rada môže identifikovať problémy a príležitosti v oblastiach ochrany prírody a krajiny, rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka a podpory lokálnej ekonomiky a predkladať Správe PIENAP návrhy na riešenie identifikovaných problémov a na využitie príležitostí.

Rada PIENAP-u je zriadená ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre Správu Pieninského národného parku. Minister ŽP Ján Budaj vymenoval do Rady PIENAP-u členov v nasledovnom zložení:
Ján Gondek – starosta Obec Lesnica,
Andrej Pirhala – predseda Pozemkového spoločenstva Zimná voda, Stráňany,
Ing. Slavomír Vislocký – konateľ spoločnosti Tisina, s.r.o, Kamienka,
PhDr. Milan Gacík – riaditeľ Múzeum Červený Kláštor,
mgr inż. Michał Sokołowski – riaditeľ Pieniński Park Narodowy,
Ing. Benjamín Jarčuška – samostatný vedecký pracovník Ústav ekológie lesa SAV,
doc. Ing. Juraj Svajda, PhD. – vysokoškolský pedagóg, Katedra biológie a ekológie, UMB,
RNDr. Miro Fulín, Csc. – štatutár z. o. Bocian, SZOPK,
Milan Ružík – klub Priateľov PIENAP-u,
mjr. mgr. Miroslav Živčák – náčelník oblastného strediska Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Ing. Matej Dobšovič – riaditeľ odboru riadenia NP, MŽP,
Ing. Vladimír Kĺč, PhD. – riaditeľ Správy PIENAP-u.
Prvého zasadnutia sa zúčastnili, z aktuálne 13-tich menovaných členov, jedenásti členovia, ktorí tajným hlasovaním zvolili za predsedu Rady Pieninského národného parku Miroslava Fulína. Gratulujeme predsedovi k zvoleniu a členom k menovaniu. Aj touto cestou Rade PIENAP-u prajeme veľa zdaru v nadchádzajúcom období. Tešíme sa na spoluprácu.