Prírodná rezervácia Malé jazerá bola vyhlásená Nariadením Okresného národného výboru v Poprade, schválené uznesením č.71 zo dňa 4. septembra 1984. Nariadenie bolo novelizované vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách z 23. marca 1993.

Časť územia je súčasťou súvislej európskej siete chránených území NATURA2000. Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu, bolo zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá. Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS prijatý zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj predmetné územie.

ps_malé_jazera_02_2018

mj_príloha_6_1_predmety_ochrany

mj_príloha_6_2_1_knC

mj_príloha_6_2_2_knE

mj_príloha_6_4_mapa_efp

mj_príloha_6_5_zony

mj_príloha_6_6_návrh_opatrenia_starostlivosti

mj_príloha_6_7_3_pr_skuev

mj_príloha_672_porastová_mapa

príloha_6_7_1 zoznam parciel a vlastníkov

pozvánka_ps_malé_jazerá_53_18

Pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa). Foto: V. Kĺč

Dominantný druh na Malých ost. jazerách, praslička riečna (Equisetum fluviatile). Foto: A. Potaš

Časť Malých osturnianských jazier. Foto: V. Kĺč

Pohľad do lesného porastu s monokultúrou smreka. Foto: A. Potaš

Malé osturnianske jazerá. Foto: K. Kisková

Lesy nad malými osturnianskými jazerami, Foto: A.Potaš