Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

  • 302070 – 7. REACT-EÚ
    • Predprojektová príprava

Názov projektu:  Príprava projektov infraštruktúry Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Kód projektu v ITMS2014+ : 302070CQB7

Miesto realizácie projektu :  kompetenčné územie národného parku

Kód Výzvy  : IROP-PO7-SC76-2022-93

 

Predložený/schválený projekt je s cieľom:

  • Vytvoriť podklady pre komplexný rozvoj územia,
  • Pripraviť kvalitné projektové dokumentácie ako dokumenty územného rozvoja,
  • Vytvoriť projektové podklady pre potenciálne čerpanie a implementáciu projektov z Programového obdobia 2021-27 a Plánu obnovy a odolnosti.

 

S ohľadom na predmet projektu a zadefinované prioritné osi v rámci stratégie IROP, patrí predkladaná ŽoNFP do prioritnej osi č. 7, Špecifický cieľ 7.6 –Predprojektová príprava – požiadavka v rámci spracovania projektových dokumentácií použiť zelené ekologické opatrenia v rámci zníženia energetickej náročnosti objektov pri ich rekonštrukcii a výstavbe.

Stanovené ciele naplníme cez jednu Hlavnú aktivitu – č. 1. V rámci projektu sme zvolili jednu hlavnú aktivitu, ktorá je svojim obsahom v súlade s aktivitami uvedenými v IROP. Zároveň jev súlade s oprávnenými aktivitami, ktoré sú uvedené vo výzve (vychádzajú z IROP).

Aktivita č. 1 – Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok. cez

 

Podporné aktivity projektu súvisiace s riadením projektu (finančný manažér, projektový manažér, manažér pre verejné osbtarávanie).

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Kežmarok, k.ú. Červený Kláštor a k.ú. Spišská Stará Ves (oprávnené kompetenčné územie národného parku).

Predloženým projektom, realizáciou aktivity napĺňame nami stanovené ciele, ale aj ciele stanovené v IROP cez nami vybraný merateľný ukazovateľ:

P0973- Počet obstaraných dokumentácií – 4 ks

 

Výsledkom budú projektové dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.