Výmera: 41,81 ha
Katastrálne územie: Osturňa
Okres: Kežmarok

Veľké Osturnianske jazero sa nachádza severozápadne od obceOsturňa na južnom svahu nevýrazného pohraničného hrebeňa Spišskej Magury. Terajšia rozloha vodnej hladiny je pomerne malá, hoci kedysi bola oveľa väčšia o čom svedčí močaristé okolie. Jazero je zásobené povrchovým prítokom i podzemnou vodou a v priebehu roka nepodlieha výkyvom. Z jazera vyteká potok, ktorý je prítokom Osturnianskeho potoka.

Rastlinné spoločenstvá sa striedajú v závislosti od výšky hladiny spodnej vody a predstavujú vzácne taxóny vodných biotopov a prechodných rašelinísk. Z významnejších druhov sa tu vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec močiarny (Pedicularis palustris), ostrica oblastá (Carex diandra) a iné.

Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytujú endemické druhy mlok vrchovský (Triturus alpestris) a mlok karpatský (Triturus montandoni).