Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie plnenia
záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000
Základné údaje o projekte:
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os:5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja
zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom
plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia
spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy: OPŽP-PO05-08-3
Termín realizácie projektu: 02/2008 – 12/2013
Rozpočet: 830 088,83 EUR
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä sústavy
NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy Pieninského národného parku. V rámci
projektu boli realizované – rekonštrukcia a vybavenie objektu Správy PIENAP-u, vstupné
panely do územia národného, informačný terminál, informačné centrum s expozíciou
v objekte Správy. Expozícia poskytne návštevníkom obraz o území národného parku jeho
ochranného pásma. Expozícia predstavuje najtypickejšie biotopy a živočíchy, ktoré bežný
návštevník v prírode stretne len zriedkavo.
Aktivity projektu
Aktivita 1 – Rekonštrukcia budovy
Odkúpenie objektov a pozemku v k. ú. mesta Spišská Stará Ves a ich následná rekonštrukcia.
Aktivita 2 – Stavebný dozor
Bola realizovaná dodávateľským spôsobom a ukončená súbežne s odovzdaním ukončenej
stavby.
Aktivita 3 – Vybavenie objektu
Aktivita zahŕňa vybavenie objektu kancelárskym nábytkom, výpočtovou technikou a kúpu
vozidla pre potreby zabezpečenia projektu
Aktivita 4 – Infocentrum
Zariadenie a vybavenie audiovizuálneho a výstavného priestoru (výstavnej expozície)
infocentra. Vydanie Mapy PIENAP-u a publikácie Pieniny v kocke v slovenskom, poľskom
a anglickom jazyku.
Ukážka expozície v infocentre správy PIEAP-u
Informačný kiosk pri Správe PIENAP-u
Aktivita 5 – Zhotovenie vstupných panelov
Informačné panely boli umiestnené pri nástupoch na turistické chodníky v k.ú obce Stráňany
2 ks, Haligovec 1ks, Lesnica 2ks. Informačný panel tvoria: mapa PIENAP-u, logo PIENAP-u
a piktogramy.
Aktivita 6 – Vedecká konferencia
Pri príležitosti ukončenia projektu sa konal seminár spojený s prezentáciou realizácie
projektu. Seminára sa zúčastnili zástupcovia miestnych samospráv v Zamamgurí, pracovníci
základnych škol, gymnázia, strednych skôl. Na seminári za účastnili aj hostia s Poľska –
pracovníci Pieninskiego parku narodowego, univerzitny pracovníci z Krakova.
Účastníci seminára vyjadrili kladný postoj k jednotlivým aktivitám projektu. V príhovoroch
zdôrazňovali najmä význam Infocentra Správy PIENAP-u, ako nástroja, ktorý do tohto územia
pritiahne návštevníkov a spropaguje región. Rovnako zdôraznili aj to, že projekt je príkladom
úspešného využitia finančných prostriedkov podporovaných EÚ.