Výmera: 7,06 ha
Katastrálne územie: Osturňa
Okres: Kežmarok

Nachádza sa severozápadne na obcou Osturňa vo výške 885 m n. m. V dôsledku plazivých svahových  deformácií sa vo východnom svahu chrbáta Polianky, od štátnej hranice s Poľskom, vytvorila stena s výškou 20-30 m a pod ňou asi 400 m dlhá depresia s podlhovastým valom, ktorý zahradil Malé jazerá. Hĺbka jazier nepresahuje 1 m. Jazerá nemajú súvislú vodnú hladinu. Len východná časť jazernej panvy ja prevažnú časť roka vyplnená vodou, západná časť má močaristý charakter. Jazero nemá povrchový odtok.

Z kveteny sa tu vyskytujú viaceré ohrozené a vzácne druhy rastlín prechodných rašelinísk ako napr. ostrica oblastá (Carex diandra), všivec močiarny (Pedicularis palustris). Z chránených druhov tu rastie vachta trojlistá (Menyanthes trofoliata) a v okolitých smrečinách soldanelka karpatská (Soldanella carpatica).