Prírodná rezervácia Veľké osturnianske jazero bola vyhlásená Nariadením Okresného národného výboru v Poprade, schválená uznesením č.71 zo dňa 4. septembra 1984. Nariadenie bolo novelizované vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z.z. o štátnych prírodných rezerváciách z 23. marca 1993.

Časť územia je súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu bolo zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero. Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS prijatý zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj predmetné územie.

Podľa nariadenia Okresného národného výboru v Poprade zo dňa 4. 9. 1984 a vyhlášky MŽP SR č. 83/1993 Z.z. platil na území celej prírodnej rezervácie 5. stupeň ochrany. Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1. zo 14. júla 2004 bol zmenený stupeň ochrany v rámci SKUEV0334 na 4. st., okrem druhov pozemkov vedených na KN C ako vodná plocha, kde zostal 5. stupeň ochrany. SKUEV0334 prekrýva skoro celú časť maloplošne chráneného územia (ďalej len „MCHÚ“), okrem jeho okrajov v južnej a západnej časti. V budúcnosti by bolo vhodné stotožniť hranice MCHÚ na hranicu ÚEV, príp. znížiť stupeň ochrany v týchto častiach (mimo hraníc ÚEV) na 4. st.

PS Velké_osturnianske_jazero_02_2018

voj_príloha_6_1_predmety_ochrany

voj_príloha_6_2_1_vlastnícko_užívateľské_vzťahy_knC

voj_príloha_6_2_2_vlastnícko_užív_vzťahy_knE

voj_príloha_6_3_využitie_územia

voj_príloha_6_4_ekologicko_funkčné_priestory

voj_príloha_6_5_mapa_zón

voj_príloha_6_6_navrhované_opatrenia

voj_príloha_6_7_2_porastova_mapa

voj_príloha_6_7_3_pr_skuev

voj_6_7_1_zoznam_kn_e_vlastníctvo

pozvánka_ps_Velké_jazero_53_001_18

Pohľad severnú časť Veľkého ost. jazera. Foto: K. Žlkovanová

Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia). Foto: V. Kĺčová Kunštárová

Trčníček jednolistý (Malaxis monophyllos). Foto: J. Štěpán

Vodný biotop. Foto: A. Potaš

Tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris). Foto: V. Kunštárová.jpg