Výmera: 2,18 ha
Katastrálne územie: Jezersko
Okres: Kežmarok

Prírodná rezervácia sa nachádza 2 km juhozápadne od obce Jezersko. Z geomorfologického hľadiska je územie rozsiahlejšieho zosuvného územia.Z obce Jezersko vedie k jazeru zeleno značený turistický chodník.

Jezerské jazero vzniklo zahradením klinovite zbiehajúcich krýh, ktoré sa pri bočnom tlaku vyzdvihovali a ukláňali a vytvorili val ohraničujúci jazero. Jazero je hlboké 2 – 4 m, maximálna hĺbka uprostred 7,5 m.

Brehy jazera lemuje smrekový porast. Kvetenu reprezentujú ponorené porasty močiarky niťovolistej (Batriachium trichophyllum). Na vodu odtekajúcu povrchom a podzemnou cestou sú viazané spoločenstvá pramenísk so žerušnicou horskou a záružlím močiarnym (Cardamo-Chysosplenietum-alternifolii).

Zo živočíšnych druhov je tu významný výskyt endemitov mloka vrchovského (Trtiturs alpestris) a mloka karpatského (Triturus montadoni), zaujímavý v týchto polohách je výskyt bobra vodného (Castor fiber).