Čo priniesla X. medzinárodná konferencia v Pieninách s témou

„Turistika v PIENINÁCH“

Dňa 05. 11. 2015 sa za bránami Múzea v Červenom Kláštore uskutočnila X. medzinárodná vedecká konferencia z cyklu Vedecký výskum v Pieninách. Téma tohtoročnej konferencie bola „Turistika v Pieninách“. Konferenciu organizovali spoločne ŠOP SR, Správa Pieninského národného parku a Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP a PPN).

Po úvodných príhovoroch riaditeľa PIENAP-u a riaditeľa PPN odzneli referáty pracovníkov správ národných parkov, pracovníkov univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska a Poľska. V rámci prednášok odzneli konkrétne čísla – údaje o návštevnosti najzaujímavejších miest a atrakcií, o dopadoch turizmu na chránené územia, či o ekonomických dopadoch na územie Pienin. Pieninský národný park je najmenším národným parkom na Slovensku, avšak z pohľadu návštevnosti patrí medzi najnavštevovanejšie. Naj atrakciou Pienin je splav rieky Dunajec na pltiach. V tomto roku podľa údajov oboch správ národných parkov rieku Dunajec splavilo spolu min. 372 997 osôb, z toho slovenské plte preplavili 81 781 návštevníkov. Poľskí pltníci v roku 2015 previezli 281 286 ľudí. Pracovníci poľského parku zaznamenali aj 9 930 raftérov a kajakárov.

Počty turistov za posledných 25 rokov dramaticky stúpajú. Napríklad v jednom sčítacom dni v auguste roku 1994 na náučnom chodníku (NCH) v Prielome Dunajca bolo zaznamenaných 293 peších turistov a žiadni cyklisti, na pltiach sa plavilo 1400 ľudí. V rovnakom mesiaci v roku 1997 NCH prechádzalo 654 peších turistov, objavili sa cyklisti v počte 97 a na pltiach sa plavilo 3396 turistov. V roku 2014 prešlo NCH počas rovnakého augustového dňa 2139 turistov, ale z toho už len 186 peších turistov, zvyšok tvorili cyklisti. Sčítanie ukázalo, že zatiaľ najviac turistov prešlo chodníkom v roku 2012 až 194 448.

Návštevníci vyhľadávajú v Pieninách aj ďalšie miesta. Vyhliadku na Troch korunách navštívi ročne (z toho 90% v letných mesiacoch) viac než 100 tis. ľudí, Sokolicu v priemere 45 tis. ľudí a zrúcaninu hradu Czorsztyn, ktorá je v správe poľského národného parku, v priemere 124 281 ľudí.

Prekvapujúca je aj návštevnosť najvyššieho vrcholu Pienin Vysokých skaliek (1050 m n m.). Každodenným sčítaním od júla 2012 do septembra 2015 bolo na tomto vyhliadkovom mieste zaznamenaných 229 512 turistov. V priemere je to ročne viac než 57 tis. osôb.

Čo hovoria tieto čísla?

Správa poľskej časti územia Pienin, rovnako ako aj správy ďalších národných parkov v rámci Poľska, či viacerých národných parkov v rámci ďalších európskych  krajín je založená na iných princípoch ako u nás. Pri pohľade na čísla, ku ktorým dospela poľská strana, je potrebné nazerať ako na ekonomický dopad jednak na zamestnanosť v oblasti cestovného ruchu v rámci poskytovania služieb súkromným sektorom, ale aj ako priamy dopad na správu národného parku. Od každého návštevníka, ktorý splaví Dunajec alebo navštívi vyššie uvedené miesta, správa parku vyberie v prepočte od dospelého 1€ za využitie územia. V roku 2014 Správa PPN predala 315 120 celých lístkov a 197 343 zľavnených lístkov. Takto získané prostriedky správa parku využíva na zlepšenie služieb práve pre turistov, napr. na chod piatich infocentier, na údržbu chodníkov a turistických zariadení, tlač propagačných materiálov, ale aj na výkup pozemkov na území parku atď. Teda je to dobrý spôsob ako odbremeniť štátny rozpočet. (Poz.: Je potrebné podotknúť, že je to len časť príjmov, s ktorými PPN nakladá. Pre názornosť v roku 2014 Správa PPN okrem príjmov z turizmu, dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu, získala peniaze z ďalších národných fondov a z prostriedkov  EÚ. Celkové príjmy tohto subjektu v roku 2014 boli v prepočte približne než 1 482 tis eur. Pritom prostriedky EÚ tvorili len necelých 16% príjmov).

Žiaľ, takýto spôsob na Slovensku nefunguje, čím viaceré naše územia prichádzajú o možnosti skvalitniť a spríjemniť pobyt v týchto územiach.

Aký je význam sčítania návštevnosti?

Okrem prezentovaného ekonomického dopadu na správy chránených území v Pieninách, získané dáta poslúžia pri tvorbe nových manažmentových koncepcíí, pri tvorbe príp. aktualizácii programov starostlivosti, pri tvorbe návštevných poriadkov, či regulácii turizmu. Pieninské národné parky vznikli na rovnakom základe. Tým základom je prvé medzinárodne chránené územie v Európe založené v roku 1932. Preto je dôležité, aby manažment oboch území národných parkov, ktoré od seba delí len rieka Dunajec, bol založený na ak nie rovnakých, tak veľmi blízkych princípoch.

Rád by som sa aj toto cestou poďakoval mojim kolegom zo Správy PIENAP-u a PPN za pomoc pri zorganizovaní tejto konferencie, pani riaditeľke NKP Červený kláštor Janke Sofkovej a Dr. Milanovi Gacíkovi za poskytnutie konferenčných priestorov a Reštaurácii NOVA za poskytnutie občerstvenia a stravy počas celej akcie.

Autor: Vladimír Kĺč, riaditeľ Správy PIENAP-u