Prírodná rezervácia (PR) Slatina pri Šarišskom Jastrabí

Na území sa nachádzajú veľmi vzácne slatinné spoločenstvá. V spoločnosti bezkolenca belasého (Molinia caerulea) a ostrice Davallovej (Carex davalliana) sa vyskytujú vzácne druhy rastlín: mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus), kruštík močiarny (Epipactis palustris),  tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris) a mnohé ďalšie.

Prírodná pamiatka (PP) Kyjovské bradielko

Prírodná pamiatka vystupuje severne od obce Kyjov ako xerotermné vápencové bralo s bujným rastlinstvom, vo vrcholovej časti s odkrytými holými vápencami. Nachádza sa tu niekoľko druhov vzácnych rastlín, pozoruhodná je aj malakofauna.

Prírodná pamiatka (PP) Skalky pri Údole

Sú tvorené skupinou 8 bradiel s výškou 3 – 13 m, sú súčasťou pieninského úseku bradlového pásma, ktoré sa tu redukuje na šírku 1 km a končí sa v tzv. údolskej depresii. Prirodzený vegetačný kryt tvoria vápnomilné bukové a borovicové lesy s jedľovo – bukovým vegetačným stupňom.

Prírodná pamiatka (PP) Skalná ihla

Nachádza sa v nive rieky Poprad, asi 1,5 km juhozápadne od obce Hajtovka a asi 2,5 km od obce Chmelnica. PP Skalná ihla je osamelé jurské bradlo, v dolnej časti je výrazne poznačená prúdiacou činnosťou vody. Na bradle sa vyskytuje porast bylinnej vegetácie a mladé krovinné nálety.

Prírodná pamiatka (PP) Okrúhly kopec

PP Okrúhly kopec vystupuje juhozápadne od obce Šarišské Jastrabie ako takmer pravidelné kruhové bradlo s nadmorskou výškou 628 m n.m. Na jeho zložení sa podieľajú biele a červené krinoidné vápence. Rastlinný kryt je bohatý na vápnomilnú flóru.

Prírodná pamiatka (PP) Lysá hora

Skalné bradlá na Lysej hore sa nachádzajú východne od obce Kyjov. Je to skupina štyroch bradlových tvrdošov vysokých 10 – 20 m, ktoré sú dominantné v okolitej krajine. Bradlá sú z časti holé, tvorené vypreparovanými jurskými a spodnokriedovými vápencami a z časti zarastené vápnomilnou bylinnou vegetáciou.

Prírodná pamiatka (PP) Rebrá

PP Rebrá vystupujú severozápadne od obce Kyjov a juhovýchodne od obce Šarišské Jastrabie ako výrazný geomorfologický útvar a vysoko estetický krajinný fenomén ojedinelého typu. Koncentrujú sa tu bradlá pieninskej série s výskytom bohatýích jursko – kriedových vrstiev, zastúpených škvrnitými ílovcami a slienitými vápencami

Chránený areál (CHA) Plavečské štrkoviská

Chránený areál sa nachádza východne od obce Plaveč v smere toku rieky Poprad k obci Orlov. Tvoria ho ostrovné plochy, ktoré vznikli rekultiváciou po odťažení štrkopieskov. Lokalita je významná z hľadiska ochrany viacerých druhov vtákov pri jarnej a jesennej migrácii, ale najmä chráneného bobra vodného (Castor fiber) a ohrozenej vydry riečnej (Lutra lutra).

Prírodná pamiatka (PP) Litmanovský potok

Lokalita „Litmanovského potoka“ sa tiahne od juhovýchodného okraja katastra obce Litmanová juhovýchodným smerom cez katastrálne územie obcí Jarabina, Hniezdne a Stará Ľubovňa až po most cez tento potok pred Starou Ľubovňou. Geologické podložie územia tvoria horniny paleogénu a v jeho dolnej časti s prevahou pieskovcov. Okrem toho územím prechádza aj výrazné bradlové pásmo. Na území PP Litmanovský potok sa nachádza európsky významný biotop 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa a biotop 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Hlavným predmetom ochrany sú zachovalé živočíšne spoločenstvá v prirodzenom biologicky a esteticky cennom prostredí: rybárik obyčajný (Alcedo athis) – európsky významný druh, vodnár obyčajný (Cinclus cinclus),  trasochvost horský (Motacilla cinerea)  a z cicavcov vzácna a kriticky ohrozená vydra riečna (Lutra lutra) – európsky významný druh.