Tlačová správa a závery XII. medzinárodnej vedeckej konferencie „JASOŇ ČERVENOOKÝ – VÝSKUM, OCHRANA A MONITORING“

Tlačová správa a závery XII. medzinárodnej vedeckej konferencie „JASOŇ ČERVENOOKÝ – VÝSKUM, OCHRANA A MONITORING“

V dňoch 19.-20. októbra 2023 Správa Pieninského národného parku a Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP a PPN) zorganizovali v prostredí kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore v poradí už XII. medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu VEDECKÝ VÝSKUM V PIENINÁCH. Tohtoročná vedecká konferencia „JASOŇ ČERVENOOKÝ – VÝSKUM, OCHRANA A MONITORING“, bola ako už sám názov napovedá, zameraná na výskum, ochranu a monitoring  jedného z našich najrýchlejšie miznúcich druhov, na motýľa jasoňa červenookého (Parnassius apollo L.).

Téma konferencie nebola zvolená náhodne. Na pokles početnosti a vznik málopočetných izolovaných populácií v Pieninách ako prví zareagovali poľskí kolegovia zo Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ktorí sa jeho záchranou začali zaoberať už v roku 1991. V roku 1994 bol vypracovaný projekt s názvom „Posilnenie populácie jasoňa červenookého na lokalitách Pieninského národného parku“. Na začiatku realizácie projektu sa jasoň červenooký v slovenskej časti Pienin vyskytoval už iba na dvoch izolovaných lokalitách v počte niekoľko desiatok kusov.  Kým k záchrane tohto druhu v PPN sa pristupovalo počas uplynulých desaťročí systematicky a do záchrany jasoňa investovali stovky tisíc eur, žiaľ na slovenskej strane bola záchrana postavená zväčša na dobrovoľníckej práci a manuálnej práci zamestnancov Správy PIENAP-u. Viac o Projekte Jasoň nájdete https://www.pienap.sk/sprava-np/projekt-jason/.

V rámci XII. medzinárodnej vedeckej konferencie viac než 90 účastníkov z vedeckých, akademických a ochranárskych inštitúcií zo Slovenska, Poľska, Českej republiky si vypočulo príspevky zamerané na históriu poznania a bádania výskytu druhu v Pieninách a na ostatnom území Slovenska. Nosnou témou boli príspevky o programoch záchrany na oboch stranách štátnej hranice konfrontované so skúsenosťami záchrany v poľskom Krkonošskom národnom parku, rakúskych Alpách, Yellowstonskom národnom parku a Národnom parku Grand Teton. Zaujímavé poznatky do problematiky poznania druhu priniesli referáty zamerané na výsledky fyziologických, biochemických, toxikologických a genetických výskumov. V rámci terénnej exkurzie na lokalitách výskytu na Poľskej i Slovenskej strane sa účastníci konferencie jednoznačne zhodli na príčinách úbytku ako aj jednotných prístupoch k nevyhnutnej ochrane druhu spojenej s reštitúciou biotopov výskytu v území, ktoré zhrnuli do nasledovných záverov z konferencie:

 1. Z uvedených príspevkov vyplynulo, že populácia jasoňa červenookého neustále klesá na oboch stranách Pienin, ale aj na ďalších lokalitách v rámci areálu rozšírenia druhu.
 2. Jednoznačnou príčinou je zarastanie pôvodných lokalít výskytu druhu krovitou vegetáciou.
 3. Jednou z príčin úbytku je klimatická zmena, ktorej dopad na lokality výskytu sa prejavuje nedostatočnou zrážkovou činnosťou v zimnom období a z nej vyplývajúce zastavenie gravitačných geologických pochodov.
 4. Proces zosuvu sutinových splazov zastavila regulácia vodných tokov (Dunajec, Lesnícky potok) a zábrany proti zosuvom vybudované nad komunikáciami, čo podporilo zrýchlený rast krovitej vegetácie potláčajúcej živné rastliny jasoňa.
 5. Upustenie od pôvodného spôsobu hospodárenia spojeného s pastvou a kosením.
 6. Potreba realizácie intenzívneho manažmentu pôvodných plôch výskytu rozšírený aj na väčšie plochy (aj niekoľko ha) zvlášť s východnou, severovýchodnou, západnou a severozápadnou expozíciou.
 7. Pri odstraňovaní náletov a krovitej vegetácie inšpirovať sa skúsenosťami a príkladmi dobrej praxe získanými aj v zahraničí. To znamená, že okrem fyzickej likvidácie je potrebné zvážiť použitie dostupnej chémie na zamedzenie rastu krovín aplikáciou priamo na kmienok, pristúpiť podľa možností k vypásaniu a spaľovaniu biomasy.
 8. Pre oživenie a podporu populácie zachovať geneticky materiál miestnych populácii aj prostredníctvom “umelého” chovu.
 9. Naďalej úzko koordinovať monitoring druhu a manažmentov postupy revitalizácie plôch na oboch stranách hranice a prizývať k spolupráci kolegov realizujúcich podobné prístupy aj z iných krajín.
 10. Do záchrany jasoňa červenookého zapájať verejnosť.
 11. Využívať motýľa ako symbol a ikonu pre zvýšenie atraktívnosti Pienin, rozvoj cestovného ruchu i osvetu v ochrane prírody územia a hlavne pre zvýšenie záujmu o záchranu tohto druhu.

V Červenom Kláštore

Spracoval RNDr. M. Fulín, CSc., & Ing. V. Kĺč, PhD., 20.10.2023

PIENAP_Program XII medzinárodnej vedeckej konferencie v Pieninách

Súvisiace články:

https://spis.korzar.sme.sk/c/20269902/v-pieninach-desatrocia-zachranuju-jasona-cervenookeho.html

https://www.pienap.sk/pri-cisteni-skalnych-suti-nam-pomohli-dobrovolnicky-z-firmy-hengstler-s-r-o/

https://www.pienap.sk/manazmentove-opatrenia-na-zachranu-jasona-cervenookeho-v-pieninach-s-pomocou-verejnosti-podakovanie/