Kúpna zmluva č. ……… / 2023 – ……………………..

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

 

Predávajúci :                        

 

SPRÁVA PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU so sídlom v Spišskej Starej Vsi, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves.

zastúpené : Ing. Vladimír Kĺč, PhD. riaditeľ

IČO :           54435323

DIČ :           2121703815

IČ DPH :

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu :   SK25 8180 0000 0070 0067 4998

BIC: SPSRSKBA

 

Kupujúci :                                                                                                                          

 

………………………………………………………………..

v zastúpení:    …………………………..

IČO:                …………………………..

DIČ:                …………………………..

IČ DPH:         …………………………..

Bankové spojenie: …………………….

Číslo účtu:      ……………………………………………

Spol. je zapísaná v ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Predmet zmluvy

Na základe ponukového listu kupujúceho a výsledku obchodnej verejnej súťaže (OVS) zo dňa 03.05.2023 sa predávajúci  zaväzuje predať, kupujúci kúpiť drevnú hmotu (drevo na pni) v obchodnom celku (OC) č. 1: Stredisko Červený Kláštor, vo výške predpokladaného objemu 455 m3.

Predajom dreva na pni sa rozumie predaj drevnej hmoty, pod ktorou sa rozumejú stojace stromy bez ohľadu na zdravotný stav, zlomy, vývraty, štompy s výnimkou drevnej hmoty ponechanej pri pni a pri akceptovaní obmedzení už platných alebo počas platnosti tejto kúpnej zmluvy vydaných rozhodnutí územne príslušného Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci zastavenia alebo obmedzenia všetkých činností súvisiacich so spracovaním náhodnej ťažby v JPRL v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Pri navýšení kalamity sa kupujúci zaväzuje navýšený objem dreva spracovať a kúpiť.

 

 

 1. Ceny

Cena dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov OVS sa stanovuje dohodou vo výške …… Správa PIENAP-u nie je platiteľom DPH.

 

Stredisko: Červený Kláštor

Cena dreva na odvoznom mieste (OM), vývoznom mieste (VM) – dohodou, podľa ponukového cenníka.

 

 • Čas a miesto plnenia
 1. Čas plnenia:

Zmluva sa uzatvára na obdobie od ………… 2023 do 30.11.2023.

 1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je:

OC č. 1: Stredisko Červený Kláštor.

Predaj dreva na pni v jednotlivých jednotkách priestorových rozdeleniach lesa (JPRL), alebo ostatných lesných pozemkoch (OP) podľa súhlasov na ťažbu dreva, vydaných vedúcim strediska alebo ním povereným odborným lesným hospodárom (OLH).

 

 1. Platobné podmienky

a ) Zálohová platba na zmluvné pokuty

Predávajúci s kupujúcim si dohodli výšku zálohy na prípadné zmluvné pokuty:

 

 • OC č. 1: vo výške 5 000.-€.

 

Túto zálohovú platbu kupujúci poukáže na číslo účtu  Správy PIENAP-u SK25 8180 0000 0070 0067 4998  BIC: SPSRSKBA pred začatím plnenia predmetu zmluvy. V prípade neuplatnenia zmluvnej pokuty zo strany predávajúceho bude vrátená na účet kupujúceho, a to po vysporiadaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje, že zálohová platba na zmluvné pokuty bude v priebehu plnenia zmluvy v rovnakej výške tzn., že v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty uhradí jej stanovenú výšku na účet Správy PIENAP-u do 7 dní od vystavenia faktúry.

V prípade nesplnenia tejto podmienky o zaplatení zálohy, úhrade faktúr za zmluvné pokuty v plnej výške, v stanovenom termíne, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a  zbavuje sa zodpovednosti za splnenie dohodnutého objemu dodávok.

b ) Zálohová platba na odkúpenie dreva

Predaj drevnej hmoty bude realizovaný do výšky zálohovej platby.

Kupujúci poukáže zálohovú platbu pre každé stredisko, resp. OC  samostatne (VS: č. kúp. zmluvy, pozn.: stredisko, OC). V prípade nezaplatenia zálohy alebo prekročenia odberu nad uhradenú zálohovú platbu, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a zbavuje sa zodpovednosti za splnenie dohodnutého objemu dodávok.

 

 1. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty

Úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr vystavených za odber drevnej hmoty činí 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady, na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

Zmluvné pokuty, ktoré si účastníci tejto zmluvy dohodli za porušenie dojednaných podmienok :

 1. poškodenie prirodzeného zmladenia : 1 ha – 2 700.- €, (výpočet na základe %-álneho podielu poškodenia), zaplatenie zmluvnej pokuty pri zistení porušenia na základe záznamu v služobnom denníku, záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
 2. vyrúbanie nevyznačeného stromu (zdravý, stojaci, nepoškodený, vývrat, zlom, suchár), tzn. že každý výrub musí byť označený farebným nezmazateľným znakom vo výške 1,3 m a na koreňovom nábehu. Po vykonaní ťažbového zásahu musí zostať nezmazateľný znak na koreňovom nábehu. Pri približovacích linkách je možné so súhlasom odborného lesného hospodára (písomne zaznamenaným v spodnej časti príslušného súhlasu na ťažbu) zrezať aj nižšie vyznačený farebný znak. Výrub predmetnej drevnej hmoty je možný len po vyznačení farbou:

– biela: náhodná ťažba,

– červená: mimoriadna ťažba,

– žltá: približovacie a rozčleňovacie linky,

Zmluvná pokuta: 170.- € za jeden strom, zaplatenie zmluvnej pokuty pri zistení porušenia na základe záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,

 1. nedodržanie písomne stanoveného termínu vedúcim strediska alebo OLH na prednostné spracovanie a odvoz aktívnej drevnej hmoty (čerstvo naletené stromy podkôrnym hmyzom) je zmluvná pokuta 1 700.- € na základe záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), v preberacom protokole, záznamu z kontroly pracovníkov ústredia Správy PIENAP-u, v prípade opakovaného nedodržania termínu dochádza k porušeniu ustanovenia § 24 ods. 1. písm. b, zákona č. 326/2005 Z. z. zákona o lesoch, v znení neskorších predpisov, kupujúci zabezpečí ochranné opatrenia podľa pokynov OLH, v prípade nedodržania pokynov – odstúpenie od KZ,
 2. nedodržanie termínu splnenia zmluvy podľa čl. III. Čas a miesto plnenia písm. a) – za každý nespracovaný m³ dreva – €, pričom nespracované a neodvezené drevo k stanovenému termínu ostáva vlastníctvom predávajúceho. V prípade objektívnych príčin ovplyvňujúcich nedodržanie termínu tj. 30.11.2023 (nepriaznivé počasie v trvaní súvisle minimálne 1 týždeň, prekážky zo strany predávajúceho) je možné jednať o predĺžení termínu na plnenie predmetu zmluvy. Za nepriaznivé počasie sa považuje intenzívne sneženie, dážď a teplota vzduchu pod –20 stupňov Celzia, ktoré kupujúci preukáže predávajúcemu údajmi zaznamenanými Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na základe vyššie uvedených skutočností a žiadosti kupujúceho budú predĺžené aj termíny stanovené v súhlasoch na ťažbu dreva.
 3. znečistenie prírodného prostredia (PET fľašami, ropnými látkami, bandaskami od PHM ) 50.- € za každý zistený prípad na základe záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
 4. nezabezpečenie priechodnosti lesných ciest, turistických a ochranných chodníkov, vodných tokov najneskôr do konca pracovnej smeny je zmluvná pokuta -€, na základe záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
 5. nedodržanie termínu stanoveného písomne vedúcim strediska alebo povereným OLH súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy, hlavne k odstráneniu nekvalitne vykonanej práce, resp. kupujúci prácu (v ťažbe, približovaní, manipulácií, odvoze dreva a všetkých činností spojených s plnením predmetu zmluvy, s dôrazom  predávajúceho na priebežnú údržbu lesných ciest, plnenia termínov harmonogramu spracovania kalamity, termínov v súhlase na ťažbu dreva) nevykoná v stanovenom termíne, je zmluvná pokuta 660.- € na základe záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni),  prípadne v preberacom protokole, prípadne v súhlase na ťažbu. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na možnosť uplatniť zmluvnú pokutu za každú jednotlivo nesplnenú úlohu v určenom termíne  v ťažbe, približovaní, odvoze dreva ap. pre každú JPRL samostatne.  Pri nedodržaní termínu stanovenom vedúcim strediska alebo OLH u výchovnej úmyselnej ťažby (VÚ) do 50 rokov je zmluvná pokuta – € za každý nesplnený ha resp. jeho pomernú časť, z predpisu ročných úloh. V prípade vzniknutej škody na majetku Správy PIENAP-u zavinením kupujúceho bude výška zmluvnej pokuty riešená zápisnične, kde sa kupujúci a predávajúci dohodnú na spôsobe odstránenia predmetnej škody na náklady kupujúceho, resp. kupujúci uhradí škodu v plnej výške,
 6. spôsob nakladania surových kmeňov na odvozný prostriedok: na OM nesmú po kupujúcom ostať zvyšky dreva (kániky, tenké konce, hrúbie, nehrúbie a pod.). V prípade nedodržania tejto podmienky je zmluvná pokuta do výšky – €, zaplatenie zmluvnej pokuty pri zistení porušenia na základe záznamu z priebežnej kontroly predaja na pni (kontrolné dni), prípadne v preberacom protokole,
 7. odstúpenie, nedodržanie predmetu zmluvy zo strany kupujúceho (tzn. nespracovanie, neodkúpenie drevnej hmoty) je zmluvná pokuta: v OC č. 1: vo výške 5 000.- €, pričom nespracovaná a neodvezená drevná hmota ostáva vlastníctvom predávajúceho.
 8. pri porušení podmienok zmluvy, t.j. kupujúci nedodrží podmienky uvedené v čl. I. Predmet zmluvy, čl. IV. Platobné podmienky, čl. V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty, čl. VI. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, zbavuje sa zodpovednosti za splnenie dohodnutého objemu dodávok a uplatní zmluvnú pokutu v OC č. 1: vo výške 5 000.- €, pričom nespracovaná a neodvezená drevná hmota ostáva vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci udeľuje neodvolateľný súhlas k inkasu zmluvnej pokuty za porušenia uvedené v písmene a) až j) čl. V.

 

 1. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy

 

Technologické podmienky:

Kupujúci sa zaväzuje :

 1. ťažobné zásahy vykoná kupujúci podľa schválenej technologickej typizácie, pokynov vedúceho strediska alebo OLH (súhlasov na ťažbu, stanovených termínov). Kupujúci je povinný prevziať súhlas na ťažbu dreva, pričom za porušenie podmienok kúpnej zmluvy je ak kupujúci odmietne prevziať súhlas na ťažbu dreva – predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, uplatnením čl. V. písm. j),
 2. ťažobné zásahy, približovanie, vývoz a odvoz dreva vykonať:
 • s maximálnym ohľadom k jestvujúcemu stavu prirodzeného zmladenia, zabráneniu nadmerného poškodzovania pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta,
 • nevyrúbať zdravé, stojace, nepoškodené stromy, nevyznačené stromy, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta za každý strom,
 • zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť lesných ciest, turistických a ochranných chodníkov, vodných tokov najneskôr do konca pracovnej smeny, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta
 • dodržať písomne stanovený termín vedúceho strediska alebo OLH zabezpečiť označenie pracoviska v blízkosti ciest, turistických chodníkov ak dochádza k ohrozeniu premávky a pohybu turistov na turisticky značkovaných chodníkoch (TZCH), pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta
 • dodržať písomne stanovený termín vedúcim strediska alebo OLH, taktiež termín stanovený na prednostné spracovanie a odvoz aktívnej drevnej hmoty, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta
 • spôsob nakladania surových kmeňov na odvozný prostriedok: kupujúci môže pri nakládke surových kmeňov na OM, z dôvodu ich skrátenia na odvoznú dĺžku, použiť jeden kolmý rez. Manipuláciu dreva na OM môže povoliť vedúci strediska na základe súhlasu vedenia Správy PIENAP-u. Na OM nesmú po kupujúcom ostať zvyšky dreva (kániky, tenké konce, hrúbie, nehrúbie ap.), pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta,
 1. Predávajúci  má právo sa dožadovať u kupujúceho odstránenia chýb, nedostatkov a odstráneniu závad, ktoré spôsobil, a to priebežne počas vykonávania prác. Predávajúci kladie dôraz na priebežnú údržbu lesných ciest. V prípade nedodržiavania odstránenia chýb a nedostatkov v stanovenom termíne sa uplatní zmluvná pokuta. Kupujúci sa zaväzuje miesto výkonu predmetu zmluvy, prístupové cesty, hlavné cesty, OM, lesné cesty, približovacie linky a pod. vyčistiť od zvyškov po ťažbe, po približovaní, po manipulácií, po odvoze dreva inej činnosti a uviesť do pôvodného stavu, pri porušení sa uplatní zmluvná pokuta,
 2. Právo kupujúceho vstupovať na pozemky v Správe PIENAP-u za účelom plnenia úloh uvedených v článku I. Predmet zmluvy,
 3. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na ponechaní drevnej hmoty pri pni, pričom za túto hmotu sa považuje:

–  zvyšky a časti kmeňov pod 7 cm v kôre,

– rozštiepené a mechanicky poškodené zlomy, časti kmeňov s mäkkou hnilobou (vyzdravovanie) do 2 m, s výnimkou aktívnej hmoty, ktorú je povinný asanovať, resp. priblížiť na OM a odviezť,

– nad 2 m je kupujúci povinný priblížiť všetku drevnú hmotu na OM.

 

Spôsob kontroly a odvozu drevnej hmoty z predaja dreva na pni

Pri predaji na pni kupujúci sa zaväzuje, že drevo musí byť najneskôr pred jeho odvozom z OM označené čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva a pred odvozom dreva z uvedených lokalít  musí byť vystavený kupujúcim doklad o pôvode dreva, ktorý bude obsahovať prísne zúčtovateľné tlačivo (kontrolná známka).

Všetka drevná hmota predaná na pni bude uverejnená v monitorovacom systéme Správy PIENAP-u: DREVOPORTÁL. Link:

 

https://www.pienap.sk/uvod/prehlad-predaja-dreva-drevoportal/

 

Kupujúci je povinný ciachovať (označiť vyťažené drevo) drevo vlastnou, jemu pridelenou ciachou a vypisovať dodacie listy – doklad o pôvode dreva na vlastné náklady, v zmysle vyhlášky č. 176/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva, a v zmysle podmienok dohodnutých v uzavretej kúpnej zmluve.

Pri vystavovaní dokladov o pôvode dreva uvádzať v kolónke : obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva – názov a adresu kupujúceho podľa predmetnej kúpnej zmluvy.

– kontrolu vykonáva vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník na určených miestach,

– vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník vykonáva kontrolu odvozu dreva v zmysle vyhlášky č. 176 / 2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232 / 2006 Z.z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva a v zmysle podmienok dohodnutých v uzavretej kúpnej zmluve,

– vedúci l.o.ú., resp. poverený pracovník vykonáva kontrolu:

 • objemu dreva, podľa sortimentov v m3 r prm x príslušný koeficient = m3,
 • číslo ciachy (ciacha kupujúceho),
 • dátum a čas odvozu,
 • identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
 • identifikácia prepravcu, typ, EVČ, splnomocnenie vodiča na prepravu,
 • podpis a pečiatku dodávateľa,
 • číslo kúpnej zmluvy
 • koeficienty pri harvestorovej technológii, výrobe štiepky:

 

Sortiment dĺžka m t.k. od cm koeficient
IPV III.tr.SM/JD/SC 3,10 – 6,10 16 0,66
agregát SM 3,10 – 6,10 12 0,66
IPV III.tr.BO 3,10 – 6,10 16 0,63
ihl.vlák. SM/JD 2-4 8-60 0,66
ihl.vlák. SC/BO 2-4 8-60 0,63
list.vlák.BR, ost. Mäkké 2-4 10 + 0,57
list.vlák.BK,JS,JV 2-4 10-60 0,59
ihl. štiepka     0,41

 

 1. kupujúci poskytne predávajúcemu podklady potrebné pre kontrolu pri odvoze dreva (EČV, typ auta, meno vodiča), splnomocnenie pre svojich pracovníkov k preberaniu dreva, splnomocnenia pre vodičov určených k odvozu dreva,
 2. predávajúci má právo kontrolovať odvážané drevo na každom odvoznom prostriedku, tzn. objem, označenie a doklad o pôvode dreva, ktorý po kontrole označí predpísaným spôsobom. Kupujúci zároveň poskytne predávajúcemu čitateľnú kópiu dokladu o pôvode dreva zo všetkého odvážaného dreva / z každého nákladu / z dôvodu zápisu do LHE, a ako podklad pre fakturáciu,
 3. kupujúci bude akceptovať kontrolu odvozu zo strany predávajúceho na určených kontrolných miestach výjazdu a pri nakládke dreva na lesných pozemkoch na území Správy PIENAP-u.
 4. po prebratí a ukončení prác na príslušnom stredisku /viď. preberací protokol/ bude umožnené kupujúcemu prípadnú zostávajúcu drevnú hmotu na OM odviezť najneskôr do 2 týždňov po podpísaní preberacieho protokolu len so súhlasom ved. strediska alebo pracovníka Správy PIENAP-u – uvedené v preberacom protokole. Ak tak kupujúci nevykoná je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa čl. V, písmeno g) t. j. – €. Zároveň berie na vedomie že neodvezená drevná hmota ostáva vo vlastníctve predávajúceho.
 5. kupujúci sa zaväzuje vykonať všetky práce na svoje náklady a nebezpečenstvá, zodpovedá za prípadné škody na zdraví a majetku fyzických a právnických osôb, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii predmetu zmluvy.
 6. predávajúci upozorňuje prostredníctvom vedúceho strediska na prítomnosť inžinierskych sietí alebo iných zariadení, ktoré sa nachádzajú na stredisku. Pred začatím prác v jednotlivých dielcoch je kupujúci povinný sa oboznámiť na stredisku o trase a druhu inžinierskej siete. Práce pri spracovaní kalamity musia byť vedené tak, aby žiadna z týchto sietí nebola poškodená. Akékoľvek poškodenie alebo zásah je nutné hlásiť vedúcemu strediska. Náprava škody kupujúcim je možná až po vyjadrení stanoviska vlastníkom resp. užívateľom siete alebo zariadenia. Kupujúci pri ťažbových prácach v lesných porastoch, manipulácii s drevnou hmotou od jej spílenia až po jej vyvezenie z lesného porastu zodpovedá za dodržiavanie požiarnych, bezpečnostných, dopravných a ekologických predpisov, a to vo všetkých prípadoch, kde osobitné zákony a ich vykonávacie predpisy tieto povinnosti ukladajú vlastníkovi alebo správcovi lesa
 7. kupujúci zodpovedá za dodržiavanie požiarnych, bezpečnostných, dopravných a ekologických predpisov,
 8. kupujúci bude pri svojej činnosti dodržiavať stanovené technologické postupy, zásady ekologizácie práce, používať technologické a strojné zariadenia spĺňajúce emisnú normu min. E2 podľa platných štandardov európskej únie, všetky druhy náplní použitých v strojných zariadeniach budú na báze ekologických olejov a mazív, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a protipožiarne opatrenia. Okrem toho je kupujúci povinný dodržiavať ustanovenia spravodajcu MLVH a DP SR z roku 1989 čiastka 3) bezpečnostné predpisy pri ťažbe, sústreďovaní a manipulácií dreva, ako aj používanie predpisovaných osobných a ochranných prostriedkov, vyhlášky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení. Mechanizačné prostriedky musia byť vybavené lekárničkou v zmysle vyhlášky č. 144/2009 Z.z. a podľa vyhlášky č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov musia byť vybavené prenosným hasiacim prístrojom. Okrem toho musia byť vybavené absorpčnou látkou na zachytenie ropných produktov (napr. Perlit), v rámci protipožiarnych opatrení kupujúci zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich aj z ustanovenia   4 písm. b) a e) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení,
 9. predávajúci poveruje trvalým kontrolným dozorom za Správu PIENAP-u príslušného vedúceho strediska a ním poverených zamestnancov, ktorý zároveň určí postup spracovania náhodnej ťažby, kalamity, prebierok, rekonštrukcií podľa JPRL v zmysle technologickej prípravy pracovísk. Za kupujúceho je poverený pre zastupovanie všetkých úkonov, zabezpečenie všetkých prác obsahujúce kúpu dreva na pni poverený ………………………, resp. ním poverený pracovník, ktorý bude pravidelne konzultovať prípadné problémy a nedostatky s vedúcim strediska, OLH, ved. l.o.ú.. Súčasťou poverenia zo strany kupujúceho je aj oficiálne e-mailová adresa povereného pracovníka. 
 10. prevzatím pracovísk po ukončení dohodnutej činnosti preberá zodpovednosť za ich stav v plnej miere príslušné stredisko – protokol o prevzatí (preberací protokol),
 11. kupujúci podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje k dodržiavaniu príslušných ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 113/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacích vyhlášok a usmernení vyplývajúcich z hore uvedených právnych noriem, ktorých plnenie je povinný pri realizácií zmluvy zabezpečiť,
 12. kupujúci sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Kupujúci čestne vyhlasuje že plnenie predmetu kúpnej zmluvy bude vykonávané výlučne legálne zamestnanými pracovníkmi. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade porušenia vyššie citovaného zákona a následného udelenia pokuty kontrolným orgánom predávajúcemu, túto uhradí. Na túto pokutu bude kupujúcemu vystavená faktúra so splatnosťou, ktorú určí rozhodnutie kontrolného orgánu. Pokuta môže byť uhradená zo záloh na zmluvné pokuty. Podpisom tejto zmluvy kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spôsobom vysporiadania postihu za porušenie zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, ako aj so spôsobom jej úhrady.
 13. s) predávajúci je oprávnený pri nedodržaní podmienok uvedených v tomto článku (VI.) zastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy. Plnenie je možné obnoviť po vyriešení sporu, ktorý zapríčinil    zastavenie plnenia.

 

 • Zodpovednosť za vady tovaru

Pre zodpovednosť za vady pri plnení zmluvy budú pre zmluvné strany  platiť ustanovenia § 422 a násl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Vady predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote do 7 dní od ich zistenia.

 

 • Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia

Pre otázky nebezpečenstva škody na predmete kúpnej zmluvy platia primerane ustanovenia § 455-457 Obchodného zákonníka.

 

 1. Salvátorská a mediačná doložka

V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani nebude mať za následok

neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo

nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný

alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí

byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde

vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné

ustanovenia tejto zmluvy a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia slovenských právnych

predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto

zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť

v danom spore vyhovujúce riešenie a to ani po uplatnení čl. X ods. 2 tejto Zmluvy, zmluvné strany sa

týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname

mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov

 

 1. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných údajov kupujúcich.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Právne vzťahy,  ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. Prípadné vzniknuté spory budú riešené  dohodou a ak sa vzniknuté spory nepodarí riešiť dohodou, budú sa riešiť podľa príslušnosti stanovenej Civilným sporovým poriadkom.

Prípadné zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

Zúčastnené strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju slobodne a vážne podpisujú.

Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých dva obdrží predávajúci a dva kupujúci.

 

V Spišskej Starej Vsi

…………………………

 

Ing. Vladimír Kĺč, PhD.

riaditeľ  PIENAP-u

 

za kupujúceho                                                                                                       za predávajúceho