SPRÁVA PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU so sídlom v Spišskej Starej Vsi

 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

 

Predmet:         

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodných celkoch (OC) na  Stredisku  Červený Kláštor. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Červený Kláštor, LHC Podolínec, LC Pieniny, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 30. 11. 2023.

Predajom dreva na pni sa rozumie predaj drevnej hmoty, pod ktorou sa rozumejú stojace stromy bez ohľadu na zdravotný stav, zlomy, vývraty, štompy s výnimkou drevnej hmoty ponechanej pri pni.

 

OC č. 1:           Stredisko Červený Kláštor

  

Časový priebeh obchodnej verejnej súťaže:

 

Etapa súťaže                                                                                       Termín

_______________________________________________________________________________

 

prehliadka ponúkaného predmetu predaja na stredisku Červený Kláštor č. 18  od 17.04.2023 do 28.04.2023 v čase od 10,00 hod., kontakt Ing. Pavol Fabian tel. 0903 987 428, e mail: pavol.fabian@pienap.sk,

 

odovzdanie súťažných návrhov 28.04.2023 v sídle Správy PIENAP-u v Spišskej Starej Vsi, SNP 57, 061  01,  do 14,00 hod.,

 

kontrola zabezpečenia finančnej zábezpeky a otváranie obálok s ponukami dňa 03.05.2023 o 09,00 hod.,

oznámenie o výsledku vyhodnotenia do 05.05.2023,

 

uzatváranie kúpnej zmluvy po schválení MŽP SR.

Spôsob  podávania súťažných návrhov:

Súťažné návrhy sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku, návrhy musia byť verifikované podpisom a pečiatkou uchádzača. V návrhu musí byť stanovená cena percentuálne, tzn. navýšenie resp. zníženie ceny jednotným % pre celý OC (pre všetky JPRL) – vložiť do obálky.

 

Príklad:

Náš návrh ceny dreva v obchodnom celku č. …  je:

Možnosť 1 : navrhovaná cena PIENAP-u + 2 %

Možnosť 2 : navrhovaná cena PIENAP-u – 1,5 %

Možnosť 3 : v rovnakej výške ako navrhovaná cena PIENAP-u.

 

Uchádzač musí mať príslušné podnikateľské oprávnenie na výkon nasledovnej činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), použiteľný na právne úkony, nesmie byť starší ako 3 mesiace, musí byť súčasťou návrhu – vložiť do obálky.

Obálka musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, obsahovať upozornenie “Súťaž, obchodný celok č. 1, ku ktorému je ponuka, NEOTVÁRAŤ”, s uvedením adresy odosielateľa.

Obálky, ktoré prídu po stanovenom časovom limite, na ktorých nebude uvedený obchodný celok, adresa odosielateľa, nebudú zaradené do súťaže. Obálky, ktoré  nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú zo súťaže vylúčené.

Zo súťaže budú vylúčené aj návrhy:

  • ktoré nebudú mať podnikateľské oprávnenie,
  • nebudú viazané finančnou zábezpekou na obchodný celok.
  • v ktorých bude uvedená viac ako jedna percentuálna úprava pre obchodný celok (nemôže byť percentuálna úprava pre jednotlivé JPRL rozdielna).

Súťažné návrhy možno doručiť doporučene poštou, kuriérom alebo osobne na adresu vyhlasovateľa. Súčasne s podávaním návrhov je možné u preberajúceho preukázať aj zloženie finančnej zábezpeky.

 

Ponuky sú viazané na finančnú zábezpeku nasledovne:

 

OC č. 1                                    vo výške  5 000.- €

 

finančnú zábezpeku uchádzač zloží na účet PIENAP-u, bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0067 4998

BIC: SPSRSKBA

Správa pre prijímateľa: OVS2023 obch. celok č. 1

Uchádzač pri odovzdávaní súťažných návrhov uvedie spôsob vrátenia finančnej zábezpeky a poskytne identifikačné údaje pre jej vrátenie: bankové spojenie, číslo účtu.

Finančná zábezpeka prepadne v prospech PIENAP-u, ak uchádzač ktorý uspeje v súťaži odstúpi od svojej ponuky.

Uchádzač je povinný preukázať zloženie finančnej zábezpeky do 28.04.2023 (výpis z účtu).

 

Úhrada nákladov v obchodnej verejnej súťaži:

Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

 

Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  1. Obchodnú verejnú súťaž zrušiť a ukončiť bez výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu
  2. Zmeniť podmienky OVS a ostatné súťažné podmienky tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, ako je vyhlásená táto OVS (internet www.pienap.sk).
  3. V prípade nevyhovujúcich súťažných návrhov odmietnuť všetky súťažné návrhy a obchodnú verejnú súťaž ukončiť ako neúspešnú.
  4. Podaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.

Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pri dodržaní podmienok účasti OVS.

 

Spôsob vyhlásenia výsledkov OVS:

Vyhlasovateľ oznámi úspešným víťazom, že ich návrh prijíma najrýchlejšou dostupnou možnosťou do konca nasledujúceho pracovného dňa po otváraní obálok. Z toho dôvodu je potrebné v návrhoch uviesť číslo telefónu, prípadne e-mailovú adresu. Ak oslovený víťaz najneskoršie do 2 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu neoznámi, že akceptuje podmienky súťaže, vyhlasovateľ začne jednanie s účastníkom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

Výsledky OVS zverejní vyhlasovateľ na internete www.pienap.sk .

 

Ďalšie súťažné podmienky:

Odovzdaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.

Odovzdaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami návrhu kúpnej zmluvy, osobitne bodu IV. Platobné podmienky, bodu V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty, bodu VI. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy. Zároveň súhlasí s určenou technológiou ťažby dreva v JPRL uvedenou v súhlasoch na ťažbu dreva.

 

Ponúkaná drevná hmota (drevo na pni) – navrhované ceny sú v EUR/m3:

 

Správa PIENAP-u nie je platiteľom DPH!

JPRL technológia drevina  cena EUR/m3 JPRL technológia drevina  cena EUR/m3
50 x 01 K, UKT I + L 89,69 404 A 11 K, UKT I + L 82,57
50 x 02 K, UKT I + L 47,78 404 B K, UKT I + L 85,02
51 A 01 K, UKT I + L 84,97 405 A 01 UKT I + L 98,64
52 A 01 K, UKT I + L 99,27 405 A 02 UKT I + L 37,77
52 B 01 K, UKT I + L 45,42 406 01 UKT I + L 89,61
53 x 01 K, UKT I + L 85,8 406 02 UKT I + L 43,82
55 A 11 K, UKT I + L 85,41 408 B 11 UKT I + L 88,85
55 A 2 K, UKT I + L 46,39 408 C UKT I + L 84,44
55 B 00 K, UKT I + L 96,82 410 C K, UKT I + L 35,79
56 A 01 K, UKT I + L 83,43 411 X 11 UKT I + L 99,15
57 X 01 K, UKT I + L 46,66 411 X 12 UKT I + L 44,08
58 A 01 K, UKT I + L 99,25 411 X 20 K, UKT I + L 32,73
58 A 02 K, UKT I + L 84,34 412 X K, UKT I + L 34,82
59 A 0 K, UKT I + L 95,68 413 B 01 K, UKT I + L 85,07
60 A 01 K, UKT I + L 98,4 413 C K, UKT I + L 32,67
60 A 02 K, UKT I + L 42,35 414 A 11 UKT I + L 87,51
60 B 00 K, UKT I + L 49,15 414 B UKT I + L 85,57
61 x 01 K, UKT I + L 87,25 415 B 01 K, UKT I + L 83,64
62 A 0 K, UKT I + L 84,37 416 A 01 K, UKT I + L 82,88
63 x 0 K, UKT I + L 47,2 416 A 02 K, UKT I + L 38,95
66 C 0 K, UKT I + L 85,65 416 B K, UKT I + L 41,36
67 x 01 K, UKT I + L 96,29 416 D K, UKT I + L 34,74
79 x 0 K, UKT I + L 48,05 417 A 01 K, UKT I + L 81,29
80 A 01 K, UKT I + L 84,64 417 B K, UKT I + L 40,6
80 B 0 K, UKT I + L 50,05 418 A 01 K, UKT I + L 84,09
81 x 01 K, UKT I + L 97,25 418 B 01 K, UKT I + L 82,36
81 x 02 K, UKT I + L 87,48 419 A 01 K, UKT I + L 85,36
84 x 11 K, UKT I + L 95,66 419 B K, UKT I + L 40,34
84 x 12 K, UKT I + L 45,15 420 A 01 UKT I + L 88,08
85 x 01 K, UKT I + L 90,45 421 A 01 UKT I + L 88,85
88 x 0 K, UKT I + L 87,23 430 C 01 UKT I + L 100,85
90 x 01 K, UKT I + L 97,23 430 C 02 K, UKT I + L 35,22
90 x 02 K, UKT I + L 85,11 432 D 01 UKT I + L 99,26
91 B 01 UKT I + L 92,62 432 D 02 K, UKT I + L 35,14
93 x 01 K, UKT I + L 99,54 433 A 01 K, UKT I + L 85,77
93 x 02 K, UKT I + L 38 433 A 02 K, UKT I + L 41,82
94 x 11 K, UKT I + L 99,47 434 A 01 K, UKT I + L 84,68
94 x 12 K, UKT I + L 43,97 434 A 02 K, UKT I + L 41,84
94 x 20 K, UKT I + L 45,92 435 A 01 K, UKT I + L 84,68
95 A 0 K, UKT I + L 98,92 435 A 02 K, UKT I + L 33,92
95 B 01 K, UKT I + L 97,08 436 C UKT I + L 46,91
96 B 01 K, UKT I + L 100,23 438 E 10 K, UKT I + L 44,74
96 B 02 K, UKT I + L 46,6 438 F UKT I + L 99,77
98 X 01 UKT I + L 88,68 439 A 01 UKT I + L 87,06
99 X 01 UKT I + L 86,27 439 A 02 UKT I + L 83,62
110 A 11 K, UKT I + L 83,1 439 B K, UKT I + L 43,21
110 A 20 K, UKT I + L 59,11 443 A 01 K, UKT I + L 86,46
110 B K, UKT I + L 96,25 443 A 02 K, UKT I + L 45,42
318 A K, UKT I + L 42,44 444 A K, UKT I + L 84,43
318 B 0 K, UKT I + L 44,54 445 C K, UKT I + L 84,73
341 A 1 K, UKT I + L 43,73 445 E 01 UKT I + L 100,08
341 B 0 K, UKT I + L 23,01 445 E 02 UKT I + L 46,75
344 A 0 K, UKT I + L 22,25 446 A 01 K, UKT I + L 86,63
350 A 1 K, UKT I + L 90,27 447 X 11 K, UKT I + L 87,71
350 B 0 K, UKT I + L 88,65 447 X 12 K, UKT I + L 47,04
356 x 0 K, UKT I + L 34,94 448 B 09 UKT I + L 87,7
358 x 0 K, UKT I + L 42,51 449 X 10 UKT I + L 44,84
359 A 1 K, UKT I + L 85,44 449 X 20 K, UKT I + L 23,18
359 B 0 K, UKT I + L 33,92 452 A K, UKT I + L 21,65
359 C 0 K, UKT I + L 88,14 453 X 10 UKT I + L 48,24
363 A 01 K, UKT I + L 90,18 454 X 10 UKT I + L 85,91
363 A 02 K, UKT I + L 36,57 455 X 09 UKT I + L 53,83
363 B 0 K, UKT I + L 45,01 456 B K, UKT I + L 20,21
363 C 11 K, UKT I + L 89,26 457 A K, UKT I + L 22,7
363 C 12 K, UKT I + L 21,43 457 B 01 UKT I + L 88,74
363 C 20 K, UKT I + L 34,53 458 X 10 UKT I + L 90,94
364 x 01 K, UKT I + L 88,34 458 X 29 UKT I + L 90,94
364 x 02 K, UKT I + L 35,55 461 C 11 UKT I + L 101,06
365 x 01 K, UKT I + L 87,99 461 C 12 UKT I + L 32,03
489 10 K, UKT I + L 21,4 461 H 11 UKT I + L 98,81
1313 x 01 K, UKT I + L 90,78 461 I 11 UKT I + L 98,44
1313 x 02 K, UKT I + L 38,25 461 I 12 UKT I + L 42,12
1319 x 1 K, UKT I + L 43,48 461 I 20 UKT I + L 43,27
1319 x 29 K, UKT I + L 45,39 463 A 11 UKT I + L 48,3
1320 A 1 K, UKT I + L 42,04 463 A 29 UKT I + L 83,93
1320 B K, UKT I + L 37,75 466 A 11 UKT I + L 88,54
1320 B 09 K, UKT I + L 90,78 466 A 12 UKT I + L 45,89
1320 C K, UKT I + L 38,51 466 A 29 UKT I + L 98,7
1321 x 0 K, UKT I + L 38,25 466 C 11 UKT I + L 87,16
1335 x 0 K, UKT I + L 88,86 466 C 12 UKT I + L 41,61
1361 x 1 K, UKT I + L 34,43 466 D 11 UKT I + L 87,82
2313 x K, UKT I + L 38,26 466 E UKT I + L 44,29
7 B 10 UKT I + L 89,36 467 A 01 UKT I + L 90,27
58 A 01 UKT I + L 50,09 467 B K, UKT I + L 38,76
114 A K, UKT I + L 47,09 472 E 11 K, UKT I + L 79,4
114 E K, UKT I + L 31,8 472 E 12 K, UKT I + L 29,4
119 B 01 K, UKT I + L 52,64 474 B 19 UKT I + L 88,39
119 B 02 K, UKT I + L 42,31 480 B K, UKT I + L 19,87
143 A 01 K, UKT I + L 41,03 480 C 09 UKT I + L 43,04
144 X 01 K, UKT I + L 84,66 481 A 10 K, UKT I + L 79,86
144 X 02 K, UKT I + L 33,38 498 C K, UKT I + L 24,2
146 A 01 K, UKT I + L 44,92 489 D K, UKT I + L 40,06
147 A 01 K, UKT I + L 86,58 499 A 11 K, UKT I + L 85,95
147 A02 K, UKT I + L 42,07 499 A 12 K, UKT I + L 38,02
147 B 01 K, UKT I + L 31,56 499 D K, UKT I + L 44,63
172 A 10 K, UKT I + L 87,33 512 X 01 K, UKT I + L 87,74
173 B 10 K, UKT I + L 87,33 526 A 09 UKT I + L 89,41
174 A 09 UKT I + L 89,26 535 X 01 UKT I + L 101,61
174 B UKT I + L 85,2 535 X 02 UKT I + L 45,05
177 A 01 UKT I + L 90,99 536 B 01 UKT I + L 100,29
177 A 02 K, UKT I + L 20,16 536 B 02 UKT I + L 45,56
177 D K, UKT I + L 43,06 537 A 01 UKT I + L 100,79
178 A K, UKT I + L 35,63 541 E 01 UKT I + L 90,18
179 A 01 K, UKT I + L 89,11 544 A 11 UKT I + L 89,98
180 A 11 K, UKT I + L 85,75 544 A 12 UKT I + L 49,01
181 A 11 K, UKT I + L 86,91 544 A 20 K, UKT I + L 39,71
181 A 12 K, UKT I + L 40,86 544 B K, UKT I + L 42,26
181 B K, UKT I + L 42,56 544 C UKT I + L 44,29
182 A 01 K, UKT I + L 90,23 558 A 01 UKT I + L 41,65
182 A 02 K, UKT I + L 37,74 558 A 29 UKT I + L 45,24
183 A K, UKT I + L 35,45 559 A 11 K, UKT I + L 81,99
183 B 01 UKT I + L 89,25 559 A 12 K, UKT I + L 41,94
184 X 01 UKT I + L 90,38 559 A 20 K, UKT I + L 41,94
186 C 11 K, UKT I + L 85,97 560 F K, UKT I + L 44,14
186 C 29 UKT I + L 89 560 H 01 UKT I + L 88,89
188 C 01 UKT I + L 87,56 560 H 02 UKT I + L 42,77
208 A 01 UKT I + L 88,07 564 A 11 UKT I + L 98,55
210 A 01 UKT I + L 88,59 564 A 20 K, UKT I + L 37,09
351 A 01 UKT I + L 89,1 564 G UKT I + L 46,5
351 A 02 K, UKT I + L 39,56 565 B 10 K, UKT I + L 45,42
353 D 11 UKT I + L 90,79 565 B 39 UKT I + L 90,18
353 D 12 UKT I + L 38,53 577 I 01 UKT I + L 88,45
353 D 20 K, UKT I + L 43,42 578 A 01 UKT I + L 88,38
355 C 01 UKT I + L 98,19 578 A 02 UKT I + L 42,01
355 C 02 UKT I + L 42,8 578 G 01 UKT I + L 87,36
356 X 01 UKT I + L 86,8 578 G 02 UKT I + L 42,76
356 X 02 UKT I + L 47,32 580 B K, UKT I + L 35,79
358 A 11 UKT I + L 100,13 580 C 01 UKT I + L 90,01
358 A 12 UKT I + L 38,02 580 C 02 UKT I + L 44,56
358 A 20 K, UKT I + L 31,12 582 A 11 UKT I + L 90,43
360 A 11 UKT I + L 98,6 582 B 01 K, UKT I + L 85,36
360 A 12 UKT I + L 48,09 582 B 02 K, UKT I + L 36,05
360 B K, UKT I + L 71,15 583 B 01 UKT I + L 89,5
360 C K, UKT I + L 30,34 588 E K, UKT I + L 35,96
362 B 11 UKT I + L 100,64 590 C 11 UKT I + L 89,1
362 C 11 UKT I + L 89,66 590 C 20 K, UKT I + L 23,52
362 D K, UKT I + L 35,7 590 C 39 UKT I + L 87,57
380 C 01 UKT I + L 90,79 593 A 10 K, UKT I + L 39,89
380 C 02 K, UKT I + L 20,61 593 A 39 UKT I + L 89,41
380 D UKT I + L 46,39 593 B K, UKT I + L 34,94
381 B 01 UKT I + L 97,98 593 C 10 UKT I + L 87,21
381 B 02 UKT I + L 49,42 593 D 00 K, UKT I + L 64,38
399 B UKT I + L 83,63 598 D 01 K, UKT I + L 40,33
399 C UKT I + L 46,3 629 B 10 K, UKT I + L 36,73
399 D UKT I + L 42,77 631 D K, UKT I + L 31,65
399 F 01 UKT I + L 89,57 632 C K, UKT I + L 36,81
399 F 02 UKT I + L 44,35 634 A 20 K, UKT I + L 19,72
400 A K, UKT I + L 83,26 646 X 11 K, UKT I + L 95,04
401 A 01 K, UKT I + L 82,05 646 X 20 K, UKT I + L 42,7
401 B K, UKT I + L 41,3 700 A 01 K, UKT I + L 82,07
402 A 01 K, UKT I + L 84,4 720 A UKT I + L 87,3
402 B UKT I + L 46,24 848 UKT I + L 87,3
403 A 01 K, UKT I + L 94,03 860 X 11 UKT I + L 90,27
403 A 02 K, UKT I + L 36,45 861 A 01 UKT I + L 100,28
403 B UKT I + L 48 861 A 02 UKT I + L 43,79
403 C UKT I + L 42,04 862 X 11 UKT I + L 43,79

 

 

Predávajúci upozorňuje uchádzačov na platné rozhodnutia územne príslušného Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci zastavenia alebo obmedzenia všetkých činností súvisiacich so spracovaním náhodnej ťažby niektorých v JPRL v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predávajúci rovnako upozorňuje uchádzačov na možnosť vydania nových rozhodnutí vo veci zastavenia alebo obmedzenia všetkých činností súvisiacich so spracovaním náhodnej ťažby niektorých v JPRL v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov počas platnosti kúpnej zmluvy vydaných príslušným Okresným úradom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zastavenie činností spracovania nahlásenej náhodnej ťažby v jednotlivých JPRL je po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia buď na určité časové obdobie, alebo do konca platnosti PSL. V prípade skončenia časového obdobia platnosti obmedzení sa kalamitná drevná hmota stáva predmetom predaja dreva na pni v roku 2023.  

V prípade výskytu chráneného živočícha môže dôjsť k zastaveniu spracovania kalamity z dôvodu rozhodnutí aj v priebehu povoleného obdobia, v takom prípade bude kupujúci povinný splniť obmedzenia, aby nedošlo k porušeniu zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súhlas na ťažbu dreva je jediný doklad na oprávnenie ťažby dreva na území v obhospodarovaní PIENAP-u, akákoľvek iná ťažba dreva bude považovaná za porušenie zákona č. 326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Pri navýšení predpokladaného objemu kalamity sa kupujúci zaväzuje na obchodnom celku v ktorom vyhral OVS – navýšenie predpokladaného objemu dreva spracovať a kúpiť.

Drevná hmota z mimoriadnej ťažby, drevná hmota na odvoznom mieste (OM) resp. vývoznom mieste (VM), asanovaná drevná hmota, spracovaná predávajúcim bude prednostne ponúknutá  kupujúcemu vo vysúťaženom obchodnom celku, podľa aktuálneho ponukového cenníka PIENAP-u.

 

Harmonogram prehliadky predmetu predaja na ochranných obvodoch:

 

Konkrétny termín a čas účasti na prehliadke je potrebné  nahlásiť na uvedené kontakty deň vopred.

 

Miesto prehliadky:

Zraz záujemcov je na Stredisku Červený Kláštor č. 18.

 

Vedúci Strediska,  číslo telefónu:

 

Ing. Pavol Fabián                        0903 987 428

 

Záujemcom bude k dispozícii vedúci Strediska, resp. ním poverený zamestnanec. K dispozícii budú zoznamy JPRL, ktorých sa dotýka rozhodnutie územne príslušného OÚ, odboru starostlivosti o životné prostredie o zastavení alebo obmedzení spracovania náhodnej ťažby, porastové mapy, prehliadka terénu, odhady kalamity a výchovné zásahy, prístupnosť porastov, blízkosť súkromných pozemkov, LDS, štátne komunikácie, atď.

 

Otváranie obálok s ponukami:

 

  • budova riaditeľstva Správy PIENAP-u, SNP 57, Spišská Stará Ves 061 01.
  • pri rovnosti návrhov budú uchádzači vyzvaní na podanie ďalších záväzných návrhov (v obálke).

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmien www.pienap.sk.

 

 

 

Spišská Stará Ves 13.04.2023