Zimné sčítanie vodného vtáctva v územnej pôsobnosti Pieninského národného parku

Zimné sčítanie vodného vtáctva v územnej pôsobnosti Pieninského národného parku

Napriek malej rozlohe Slovenska sa u nás nachádzajú lokality, ktoré sú z hľadiska zimovania vtákov jednými z najvýznamnejších v strednej Európe. Migrujúce vodné vtáctvo sa k nám presúva so snehom pokrytých sibírskych oblastí. Aktuálne, jediné miesto na Slovensku, kde v týchto dňoch môžete vidieť tisíce husí je okolie Zemplínskej šíravy a Senianskych rybníkov. Odborníci so Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko odhadujú, že na tejto lokalite momentálne zimuje až 20.000 jedincov, pričom prevláda hus bieločelá (Anser albifrons). Husi sa kŕmia najmä na podiskovaných kukuričných poliach, kde zbierajú zvyšky po kukurici, korienky, buriny a inú rastlinnú potravu.

Volavka biela (Ergretta alba) Foto V. Kĺč

Volavka biela (Ergretta alba) Foto V. Kĺč

To, koľko druhov vodného vtáctva zimuje  v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u (okresy Stará Ľubovňa a Kežmarok) sa dozvieme už o niekoľko dní. Správa PIENAP-u sa aj tento rok zapojí do Zimného sčítania vodného vtáctva. Je to medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Cieľom je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov a tak prispieť k ich ochrane. Hlavný, víkendový termín sčítací termín sa koná 18.-19.01.2020. V tomto termíne sa spoločne s profesionálmi a dobrovoľníkmi SOS/BirdLife Slovensko zameriavame na rieku Dunajec a Poprad, kde sčítavame aj kormorány na tzv. nocovisku. Je to miesto, kde sa vtáky zlietavajú na nočný odpočinok. Oba rieky budeme sčítavať aj v Poľsku, niekoľko kilometrov za našou hranicou. Predpokladáme, že spolu aj s prítokmi týchto riek zmapujeme  približne 260 km vodných tokov.

!!!!Do mapovania sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať regionálnych koordinátorov!!!! Pre účely sčítania je územie Slovenska rozdelené na 20 regiónov. V každom z jednotlivých regiónov pôsobí regionálny koordinátor, ktorý má na starosti rozdelenie úsekov medzi jednotlivých mapovateľov, zber údajov, zaslanie výsledkov národnému koordinátorovi a celkovú organizáciu sčítania.

V prípade záujmu zapojiť sa do sčítania v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u  je potrebné kontaktovať  regionálneho koordinátora SOS/BirdLife Slovensko pre Spiš – Mateja Repla na mailovej adrese repel@vtaky.sk, prípadne na Správu PIENAP-u – vladimir.klc@sopsr.sk alebo prostredníctvom facebookových stránok.

Termíny sčítania v sezóne 2019/2020 sú:
12.-13.10.2019,

16.-17.11.2019,

14.-15.12.2019,

18.-19.1.2020 – medzinárodný – hlavný  termín ( sčítať je možné od 11-26.1.2020)

15.-16.2.2020,

14.-15.3.2020,

18.-19.4.2020

Regionálny koordinátori zimného sčítania vodného vtáctva:

Abov – Samuel Pačenovský pacenovsky@vtaky.sk
Dolné Podunajsko – Ján Gúgh gugh@vtaky.sk
Dolné Ponitrie – Tatiana Šolomeková tana.solomekova@yahoo.com
Dolné Považie – Zuzana Lackovičová (zuzka.lackovicova@gmail.com)
Dolný Zemplín – Attila Rácz racz.attila64@gmail.com
Gemer – Monika Gálffyová galffyova@zoznam.sk
Horehronie – Imrich Kováč ikovac@hotmail.com
Horné Podunajsko – Jozef Ridzoň ridzon@vtaky.sk
Horné Ponitrie – Vladimír Slobodník vladimir.slobodnik@sopsr.sk
Horné Považie – bez koordinátora (miso.balaz@gmail.com)
Horný Zemplín – Michal Jenčo (miskojenco@gmail.com)
Liptov – Michal Baláž miso.balaz@gmail.com
Novohrad – Jozef Ridzoň ridzon@vtaky.sk
Orava – Dušan Karaska karaska@vtaky.sk
Pohronie – Peter Urban urbanlutra@gmail.com
Považie – Štefan Benko benko@vtaky.sk
Spiš – Matej Repel repel@vtaky.sk
Šariš – Peter Imrich imrich19@post.sk
Turiec – Ján Topercer topercer@rec.uniba.sk
Záhorie –  Soňa Nuhličková (sonanuhlickova@gmail.com)

Správu zo zimného sčítania vodné vtáctva za obdobie 2017/2018 zverejnila Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko http://www.vtaky.sk/media/file/ZSVV/ZSVV_2017-2018_predbezna-sprava.pdf.

Autor: V. Kĺč, autor foto: V. Kĺč

Zdroj:

http://www.vtaky.sk/stranka/95-Zimne-scitanie.html

http://chkovihorlat.sopsr.sk/krdle-husi-na-zemplinskej-sirave-a-senianskych-rybnikoch/