Začíname s novým projektom “DRAVÉ POHRANIČIE – DRAPIEŻNE POGRANICZE”

Začíname s novým projektom “DRAVÉ POHRANIČIE – DRAPIEŻNE POGRANICZE”

Správa Pieninského národného parku sa zapojila do cezhraničnej spolupráce pri integrovanej ochrane veľkých šeliem v Poľsku a na Slovensku. Na projekte spolufinancovanom z programu Interreg Poľsko-Slovensko sa zúčastňuje 17 poľských a 2 slovenský partneri.

Hlavným cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce PL-SK pri manažmente populácie veľkých šeliem: medveďa, vlka a rysa a zabezpečenie dlhodobého udržiavania a ochrany populácií uvedených druhov v poľsko-slovenskom pohraničí.

V prvej etape projektu budú analyzované existujúce údaje o stave a rozšírení týchto druhov, na základe ktorých sa vypracujú usmernenia pre monitoring veľkých predátorov. V dôsledku toho sa zadefinuje jednotná metodika zberu, uchovávania a spracovania informácií a vytvorí sa plán monitorovania veľkých šeliem.

Ďalším krokom bude realizácia terénneho monitoringu vlka, rysa a medveďa (vrátane genetického a vizuálneho monitoringu) a vybudovanie IT systému vrátane centrálnej databázy, ktorá bude napĺňaná údajmi z terénneho výskumu a ďalších dostupných zdrojov. Jedinečnosť tohto prvku projektu demonštruje využitie inovatívnych monitorovacích techník s využitím umelej inteligencie.

Výskumnú časť projektu dopĺňajú vzdelávacie aktivity, ktoré rozvíjajú ekologické povedomie miestnych komunít, turistov a prihraničných organizácií o potrebe ochrany druhov, ktorých sa projekt týka. Spolužitie ľudí a veľkých predátorov, najmä vlkov, nie je vždy bezkonfliktné, preto je vzdelávanie dôležitým prvkom pri iniciatívach tohto typu a jeho cieľom je zvýšiť spoločenskú akceptáciu chránených druhov.

Projekt bude v partnerstve realizovať 19 subjektov (z toho 10 poľských zástupcov štátnych lesov, jeden poľský lesnícky výskumný ústav, 5 poľských národných parkov, 2 slovenské národné parky a hlavný projektový poľské Koordinačné centrum projektov pre životné prostredie:

 1. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie
 2. Nadleśnictwo Stary Sącz,
 3. Nadleśnictwo Nawojowa,
 4. Nadleśnictwo Piwniczna,
 5. Nadleśnictwo Krościenko,
 6. Nadleśnictwo Myślenice,
 7. Nadleśnictwo Gorlice,
 8. Nadleśnictwo Łosie,
 9. Nadleśnictwo Limanowa,
 10. Nadleśnictwo Nowy Targ,
 11. Instytut Badawczy Leśnictwa,
 12. Babiogórski Park Narodowy,
 13. Gorczański Park Narodowy,
 14. Tatrzański Park Narodowy,
 15. Pieniński Park Narodowy,
 16. Magurski Park Narodowy,
 17. Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (PIENAP) – vedúci partner za slovenskú stranu
 18. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (TANAP)
 19. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Partnerstvo je založené na spoločnej realizácii úloh, výmene poznatkov a uplatňovaní osvedčených postupov. Bez spolupráce by nebolo možné dosahovať výsledky v očakávanom rozsahu.

Projekt začína v septembri tohto roku a skončí v auguste 2026.

Spolufinancovanie projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 predstavuje sumu vyše 1,1 milióna eur.