Zomrel náš kolega a priateľ Štefan Pčola

Autor článku a foto: nppoloniny.sopsr.sk

V sobotu 08.08.2020 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ Štefan Pčola. Ako odborník, taktiež aj osobnosť bol výrazný a neprehliadnuteľný. Človek s priateľskou povahou. Mal svoje názory na svet a riešenie problémov, ktoré nemal problém úprimne vyjadriť. A vždy plnú zásobu fígľov a porekadiel, s ktorými dokázal rozosmiať, aj odľahčiť napäté situácie. Aj Ander z Košíc by sa od neho mohol veľa naučiť.  Kto ho poznal, ten si ho obľúbil. Dokázal si vybudovať rešpekt a prirodzenú autoritu svojou nestrojenou múdrosťou.

Štefan, Tvoje nesmrteľné hlášky sa budú v kolektíve prenášať a tradovať ešte po dlhé veky. Dalo śe s Tobu fajne pobeśedovac o bársčim. Správu Národného parku Poloniny si dlho bytostne definoval, každý si to hneď vedel dať dohromady, že Správa Národného parku Poloniny, to je tá inštitúcia, kde pracuje Štefan Pčola, no áno, tak to už nás podľa Tvojho mena všetci ľudia hneď spoznávali…

V práci obvykle trávime viac času ako so svojou vlastnou rodinou, boli sme si blízki. I keď si odišiel do zaslúženého dôchodku, akoby si ani neodišiel. Stále sme sa snažili udržiavať kontakt. Keď s niekým dlhé roky pracujete, teda kráčate spoločne životom, stáva sa Vašou neoddeliteľnou súčasťou. S Tvojím odchodom zomrela i časť našich duší. Z mozaiky našich životov vypadol kúsok a obrázok už nebude bez Teba nikdy taký pekný, jasný a kompletný. Budeš nám všetkým chýbať. Smútok v duši bolí, nechajme ho prirodzene prebolieť. Snáď raz prejde. No, Ty budeš navždy žiť v našich srdciach a bude nám Ťa stále pripomínať spev vtákov, ktoré si dokázal tak excelentne rozoznávať podľa hlasu. Tvoje oči sa na nás budú pozerať z kompozície množstva ikonických fotografií, ktoré nám po Tebe zostali. Dokázal si fotoobjektívom výstižne zachytiť prírodné krásy, mal si na to talent a cit. Veď Tvoje fotografie stále používame a opatrujeme ako poklady.  A hlavne, dokázal si byť dobrým kolegom a priateľom. Nikdy na Teba nezabudneme!

Tvoja pracovná kariéra bola činorodá. Môžeme ju aspoň stručne zhrnúť, na uctenie Tvojej pamiatky.

Pracovná kariéra :

1968 – 1969 Základná deväťročná škola v Snine, učiteľ.

1971 – 1977 Odborné učilište spojov Snina, učiteľ a vychovávateľ.

1977 – 1987 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, neskôr
Ústredie štátnej ochrany prírody Liptovský Mikuláš, Správa Chránenej krajinnej oblasti
Vihorlat, strážca pre obvod Snina.

1987 – 1996 Správa CHKO Východné Karpaty, strážca pre obvod Starina, neskôr od roku
1993 ako odborný pracovník pre zoológiu.

1996 – apríl 2016 – Správa Národného parku Poloniny ako odborný pracovník, zoológ.

Ťažiskové práce :

Ako strážca ochrany prírody sa Štefan Pčola postupne svojimi odbornými vedomosťami vypracoval na uznávaného odborníka na bezstavovce i stavovce, ale špecializoval sa na avifaunu a jej ornitocenózy v oblasti Laboreckej vrchoviny, Bukovských vrchov, Vihorlatských vrchov i v Beskydskom Predhorí. Aktívne pôsobil v mnohých zoologických organizáciách, predovšetkým ornitologicky zameraných. Zameriaval sa na monitoring štruktúr ornitocenóz v prírodných lesných spoločenstvách Národného parku Poloniny. Od roku 2003 koordinoval proces reštitúcie zubra hrivnatého na území NP Poloniny. Veľký kus práce vykonal v oblasti dobrovoľnej ochranárskej práce Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a neskôr Spolku priateľov Východných Karpát, najmä medzi mládežou.

Publikačná činnosť :

Fotopublikácia Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, Monografia Bukovské vrchy a mnoho ďalších fotografických prác, z ktorých sú mnohé autorsky i obsahovo unikátne. Doma i v zahraničí publikoval množstvo článkov o stavovcoch (vtáky, veľké šelmy, zubor) v NP Poloniny a okrese Snina. V r. 2008 spoluautor monografie Vtáctvo Vihorlatských vrchov, v r. 2012 autor publikácie Vtáctvo okresu Snina, v r. 2015 autor knihy Zubor hrivnatý, Návrat do prírody slovenských východných Karpát, a iné.

Vzdávame Ti hold, poďakovanie a uznanie za Tvoju prácu aktívneho  ochranára, za ktorou je vidno výsledky. Česť Tvojej pamiatke!

Kolektív pracovníkov Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne.