Získajte financie na starostlivosť o chránené druhy a územia

Získajte financie na starostlivosť o chránené druhy a územia

Zdroj: www.sopsr.sk, 23.01.2020

Štátna ochrana prírody SR podporí realizáciu opatrení na zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na dobudovanie sústavy Natura 2000.

Cieľom podpory poskytovanej v rámci výzvy je zabezpečenie starostlivosti o druhy a územia, to znamená dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu a zabránenie významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000.

Subjekty, ktoré vlastnia, alebo užívajú pozemky patriace do sústavy Natura 2000, a majú záujem sa zapojiť do realizácie opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov starostlivosti alebo ďalšej dokumentácie, sa môžu za účelom získania bližších informácií obrátiť na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici , ktorá je oprávneným žiadateľom finančnej podpory formou ŽoNFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000.

Oprávnenými užívateľmi – prijímateľmi štátnej pomoci sú vlastníci, správcovia alebo nájomcovia pozemkov v chránenom území – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, ktorí budú realizovať spomínané opatrenia.

Zoznam podporovaných opatrení je dostupný TU [pdf]. O podrobnejších podmienkach a kritériách jednotlivých opatrení sa môžu subjekty informovať priamo na jednotlivých správach chránených území v zmysle ich kompetenčného rozdelenia.

Základné podmienky poskytnutia štátnej pomoci hospodárskym subjektom:

  • Porasty sa nachádzajú v sieti NATURA 2000.
  • Subjekt nepoberá lesnícke environmentálne platby na porasty zapojené do projektu.
  • Subjekt realizuje opatrenia nad rámec bežného obhospodarovania a dokladuje zvýšené náklady a/alebo ušlý zisk formou výpočtu a relevantnej dokumentácie.
  • Realizáciou opatrení dôjde k zlepšeniu stavu druhov a biotopov EU významu v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/147/ES ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
  • Ďalšie podmienky poskytnutia štátnej pomoci definuje schéma ŠP [pdf] a  výzva OP KŽP.
  • Poskytnutie štátnej pomoci nie právne nárokovateľné.

Časová realizácia vybraných opatrení sa stanovila na obdobie od marca roku 2020 do júna roku 2023.

V prípade záujmu hospodárskeho subjektu zapojiť sa do pripravovaného projektu je potrebné kontaktovať príslušné Správy chránených území v zmysle ich kompetenčného rozdelenia a to najneskôr do 28. februára 2020.

Kontakty