Youth at the Top – Mládež v horách, aký priebeh mala akcia tento rok v PIENAP-e?

Youth at the Top – Mládež v horách, aký priebeh mala akcia tento rok v PIENAP-e?

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky- Správa PIENAP-u sa už po tretí krát do zahraničného projektu Youth at the Top – Mládež v horách, realizovaného asociáciou Alparc (Alpská sieť chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes, s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka.

Mládež v horách je medzinárodné zážitkové podujatie určené deťom a mladým ľuďom vo veku 6-26 rokov, ktoré sa zameriava na zlepšenie ich vzťahu k prírode tým, že spoločne strávia v horách celý deň a celú noc s bohatými sprievodnými aktivitami. Idea spoločného zážitku má u mladých účastníkov vyvolať nie len pocit vzájomnej solidarity a spolupatričnosti k horám, ale predovšetkým uvedomenie, že každý z nás môže byť súčasťou veľkej komunity bez hraníc, ktorá spoločne dokáže oveľa viac.

Spolu s Pieninským národným parkom sa do akcie v rámci územia Slovenska zapojili aj Národný park Malá Fatra a Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. Tohtoročný 4. ročník sa niesol v duchu témy „Vplyv klimatických zmien na horské ekosystémy“.

Prvá časť dňa tohtoročnej akcie Mládež v horách sa konala na kempe v Kamienke a v areáli sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch. V areáli sympózia sme účastníkom vysvetlili princíp globálneho otepľovania, skleníkový efekt, určili a spísali zoznam motýľov, vtákov a rastlín vyskytujúcich sa v areáli sympózia. Potom sme sa presunuli ku travertínovému kráteru a tzv.  smrtným jamám.

Po krátkej diskusii sme absolvovali prehliadku kúpeľného parku za súčasného odhaľovania tajov tunajšej prírody. Poznávali sme dreviny, porozprávali sme si o žabke  – kunke žltobruchej, lesných mravcoch, o škodcovi ploskáčikovy pagaštanovom, ktorého šírenie podporila aj zmena klímy, ochutnali sme vodu z miestneho minerálneho prameňa. Po príchode do tábora, sme postavili stany, na ohni opiekli špekáčiky. Pred zotmením sme ešte stihli chytiť spevavce – penicu čiernohlavú a kolibkárika čipčavého, ukázali sme si spôsob krúžkovania týchto vtáčikov, porozprávali sme si o význame, histórii a spôsobe krúžkovania. Nasledujúci deň sme zrušili tábor a navštívili mokraďné spoločenstvá, kde sme si povedali o význame mokradí, určili niektoré skupiny vodného hmyzu.

Za podporu a pomoc touto cestou ďakujeme Správe CHKO Východné Karpaty osobitne Ing. Mackovej za ukážky odchytu a spôsobu určovania denných motýľov, Dr. Krišovskému z Východoslovenského múzea v Košiciach za odborný výklad z oblasti ornitológie, objasnenie vplyvu zmeny klímy na avifaunu, ale aj obci Kamienka, pohostinstvu Drotár a firme HUSKY. viď aj