Uzávera turistických trás v Pieninskom národnom parku

Uzávera turistických trás v Pieninskom národnom parku

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi oznamuje návštevníkom Pieninského národného parku, že v období od 03. apríla do 30. júna 2023 z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác bude pieninská cesta v Prielome Dunajca pre verejnosť uzatvorená. Rovnako bude uzatvorená aj žltá turistická trasa v úseku Targov – Huta.
Dôvodom uzávery je vysoká, celodenná návštevnosť pieninskej cesty, pohyb turistov neumožňuje vykonávať technicky náročne rekonštrukčné práce, znemožňuje pohyb stavebných strojov, presun materiálov, výkopové práce, úpravu povrchu cesty v celej šírke a pod.
Návštevníci územia môžu využiť alternatívne turistické trasy na území národného parku. V prípade záujmu pešieho prechodu z Červeného Kláštora do Lesnice, prípadne v opačnom smere, je možné využiť modrú turistickú trasu Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tejto trase je možné presúvať sa aj na bicykli, avšak trasa je vhodná len pre skúsených cyklistov.
Zároveň žiadame poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, aby vopred informovali aj svojich klientov o uzávere uvedených trás.
Prosíme návštevníkov územia o pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie uvedených obmedzení. Ďakujeme.
Zarząd Pienińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Spiskiej Starej Wsi informuje odwiedzających Pieniński Park Narodowy, że droga w Przełomie Dunajca będzie zamknięta dla ruchu w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. z powodu trwających prac remontowych. Zamknięty zostanie również żółty szlak turystyczny na odcinku Targov – Huta.
Powodem zamknięcia jest duży, całodzienny ruch turystów na pienińskiej drodze, który uniemożliwia przeprowadzenie wymagających technicznie prac rekonstrukcyjnych, ruch maszyn budowlanych, przenoszenie materiałów, prace ziemne, modyfikację nawierzchni drogi na całej szerokości itp.
Odwiedzający mogą korzystać z alternatywnych tras turystycznych na terenie parku narodowego. Jeśli interesuje Cię spacer z Czerwonego Klasztoru do Leśnicy lub w przeciwnym kierunku, możesz skorzystać z trasy turystycznej Czerwony Klasztor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tej trasie można również poruszać się rowerem, ale trasa jest odpowiednia tylko dla doświadczonych rowerzystów.
Prosimy odwiedzających o zrozumienie, cierpliwość i przestrzeganie wspomnianych ograniczeń. Dziękujemy.
The Pieniny National Park Administration, based in Spišská Stará Ves, informs visitors to the Pieniny National Park that the Pieniny road in the Dunajec gorge will be closed to the public in the period from April 3 to June 30, 2023 due to ongoing reconstruction work. The yellow tourist route in the section Targov – Huta will also be closed.
The reason for the closure is the high, all-day traffic of the Pieniny road, the movement of tourists does not allow the technically demanding reconstruction work to be carried out as well as the movement of construction machines, the transfer of materials, excavation work, the modification of the road surface in the entire width, etc.
Visitors to the territory can use alternative tourist routes in the territory of the national park. If you are interested in walking from Červený Kláštor to Lesnica, or in the opposite direction, you can use the tourist route Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. It is also possible to move along this route by bicycle, but the route is only suitable for experienced cyclists.
We ask visitors to the territory to understand, be patient and respect the mentioned restrictions.
Thank you.