Tlačová správa k ukončeniu projektu “Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry”

Tlačová správa k ukončeniu projektu “Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry”

Na území Pienin, sa nachádzajú na slovenskej strane rieky Dunajec Pieninský národný park na poľskej Pieniński Park Narodowy ich spoločná výmera je 6 096 ha. Aj napriek malej výmere územie národných parkov ročne navštívi viac ako 1 mil. návštevníkov, čím sa radia k najnavštevovanejším turistickým lokalitám na slovensko-poľskom cezhraničnom území.

Dnes 28.10.2023 sa v obci Lesnica uskutoční oficiálne ukončenie medzinárodného projektu, ktorý realizovali partneri Miasto i Gmina Szczawnica v pozícii vedúceho partnera, Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi a Obec Lesnica. Projekt s názvom Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry bol schválený v rámci projektovej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, prioritná os č. 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, obdobie realizácie 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023, kód projektu PLSK.01.01.00-SK-0133/17.

Projekt bol zameraný predovšetkým na zlepšenie využitia turistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti na turisticky atraktívnej trase v prielome Dunajca v cezhraničnom území Pienin. V rámci projektu boli realizované investičné aktivity zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu. Prebehla rekonštrukcia Pieninskej cesty v prielome Dunajca, ktorá je náučným a turistickým chodníkom popri Dunajci a slúži širokému spektrum návštevníkov. Rekonštrukcia zahŕňa obnovu povrchu cesty, stabilizáciu oporných múrov, obnovu prístreškov, lavičiek a náučných panelov. Na trase boli v rámci bezpečnosti doplnené zábradlia, dopravné a informačné značenie. Rekonštrukciou prešli aj pltnícke prístavy v obci Lesnica a v meste Szczawnica.

Celková výška schválených oprávnených výdavkov projektu všetkých partnerov bola takmer 2 790 tis. eur, z toho spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85% a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre slovenských partnerov bolo takmer 222 tis. eur.

V priebehu projektu sa často objavovali správy o tom, že na Pieninskej ceste z dôvodu rekonštrukcie narastá počet úrazov, turistická trasa je nebezpečná a pod. Avšak podľa údajov Horskej záchrannej služby (HZS) v rokoch 2016 – 2023 bolo na Pieninskej ceste 185 úrazov z toho 114 cykloúrazov. Priemerne to predstavuje 23 úrazov ročne, z tohto počtu bolo priemerne 14 cykloúrazov. Z pohľadu úrazovosti najhorším rokom bol rok 2018 kedy počet úrazov stúpol na 42, z toho 21 bolo cykloúrazov. V rokoch 2016 a 2019 bolo zaznamenaných po 28 úrazov. V roku 2023 HZS zaevidovala 16 úrazov z toho 11 cykloúrazov (aj napriek dvojmesačnej uzávere chodníka). Žiaľ za mnohými úrazmi stojí nepozornosť, neohľaduplnosť, nerešpektovanie dopravných a turistických značení, alkohol a každoročný nárast počtu cyklistov na náučnej trase. Denná návštevnosť v turistickej sezóne na uvedenom úseku sa pohybuje v rozmedzí 3,5 až 5 tisíc návštevníkov. Preto by sme chceli požiadať návštevníkov územia o rešpektovanie návštevného poriadku národného parku, rešpektovanie značenia a vzájomnú ohľaduplnosť.

Veľká vďaka patrí dodávateľom stavebných prác a stavebným dozorom, za dobre odvedenú prácu,  dobrovoľníkom z Klubu priateľov PIENAP-u, profesionálom z Horskej záchrannej služby a dobrovoľníkom z Horskej záchrannej služby Pieninského národného parku ako aj policajnému zboru za zabezpečovanie poriadku počas letnej turistickej sezóny a v neposlednom rade ministerstvám MIRRI, MŽP SR a MPRV SR za finančné zabezpečenie projektu, projektovým manažérom za zvládnutie administratívnej náročnosti projektu. Bez ich podpory a profesionálneho prístupu by bola realizácia omnoho ťažšie zvládnuteľná. Ďakujeme aj návštevníkom územia za rešpektovanie obmedzení počas turistickej sezóny.

Nezabúdajme, že obnovená turistická infraštruktúra slúži nám všetkým. Preto veríme, že okrem našej starostlivosti aj návštevníci samotní podporia úsilie partnerov projektu i spolupracujúcich organizácií a rešpektovaním návštevného poriadku národného parku prispejú k ochrane a starostlivosti o prírodné dedičstvo a vybudovanú infraštruktúru.

Tlačovú správu spracovali partneri projektu dňa 28.10.2023 v Lesnici. Foto: Tomáš Potanecký