Prerokovanie zaradenia lokalít SKUEV3337 Pieniny a SKUEV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie zaradenia lokalít SKUEV3337 Pieniny a SKUEV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie (EÚ) vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Povinnosťou každej členskej krajiny, našu nevynímajúc, je na základe odborného zmapovania navrhnúť územia chránených biotopov, rastlín a živočíchov, ktoré definujú prílohy smerníc – buď chránené vtáčie územia alebo územia európskeho významu. Tento proces mal byť ukončený k dátumu vstupu Slovenska do EÚ. Každý návrh členskej krajiny je na európskej úrovni odborne posudzovaný.

Obec Červený Kláštor a obec Kamienka   zverejnili oznam o prerokovaní zaradenia lokalít SKUEV3337 Pieniny a SKUEV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu.

Čo je dôležité vedieť?

Dôjde zaradením navrhovaných lokalít do národného zoznamu území európskeho významu k vyvlastneniu, zoštátneniu, znárodneniu dotknutých pozemkov? Nie,  nedôjde!!! Vlastník pozemku ostáva nezmenený, vlastnícke práva nie sú týmto návrhom zmenené. Tvrdenia, ktoré sa objavujú spravidla na sociálnych sieťach o znárodňovaní a vyvlastňovaní sú nepravdivé, zavádzajú verejnosť aj vlastníkov. Takéto tvrdenia spravidla vychádzajú buď z neznalosti, alebo sledovaním osobných cieľov jednotlivcov a skupín, alebo na základe politických záujmov.

Zanikne vidiek zaradením navrhovaných lokalít do národného zoznamu území európskeho významu? Nie, nezanikne!!! Je to ďalší nezmysel. Vidiek, nezanikne ani sa nezníži zamestnanosť v regióne. Užívateľ pozemku bude na pozemku hospodáriť doterajším spôsobom tak, aby kvalita biotopu ostala nezmenená, prípade sa jeho kvalita zvyšovala.

Zanikne existujúca infraštruktúra na navrhovaných lokalitách? Nie, nezanikne!!! V súčasnosti existujúce a využívané poľné cesty, prechody a už existujúce stavby (napr. už existujúca chata na navrhovanej lokalite v k.ú. Kamienka) ostávajú zachované.

Ako súvisí návrh zaradenie lokalít SKUEV 3337 Pieniny a SKUEV 4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu s reformou národných parkov? Sú to rôzne témy, navzájom nesúvisiace. Opačné tvrdenia sú zavádzajúce.

Aké sú dôvody zaradenia lokalít SKUEV 3337 Pieniny a SKUEV 4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu?

V roku 2018 prebiehalo hodnotenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu území európskeho významu zo strany Európskej komisie. Predchádzali mu rokovania s EK, kde bolo snahou Štátnej ochrany prírody SR obhájiť dostatočnosť vymedzenia ÚEV pre všetky druhy a biotopy európskeho významu. V júli 2019 Európska komisia v odôvodnenom stanovisku (čo je druhé štádium konania o neplní povinností – infringement) vyzvala Slovensko, aby svoju sústavu chránených území podľa smernice o biotopoch rozšírilo, nakoľko doplnkový zoznam z roku 2017 nepostačuje. Podľa Komisie je treba vyčleniť ďalšie územia pre dva biotopy a pre 5 druhov. Pre nás je problematická ochrana biotopu Nížinných a podhorských kosných lúk (kód biotopu 6510/Lk1), ktoré sa na Slovensku považuje za bežný biotop. Napriek tomu Slovensko navrhlo na ochranu sotva 7 percent.

Správa Pieninského národného parku, rovnako ostatné organizačné jednotky,  bola v roku 2019 Riaditeľstvom ŠOP SR informovaná o záveroch vyššie uvedených rokovaní Slovenskej republiky a Európskej Komisie a  zároveň bola požiadaná o overovanie výskytu biotopu 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky a návrh doplnenia nových území pre tento biotop tak, aby Slovenská republika splnila požiadavku Európskej Komisie na zastúpenie 20 % reportovanej výmery v územiach európskeho významu.

Aký je postup návrhu? Zoznamy území sa pripravuje na základe údajov o výskyte cieľových druhov a biotopov Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), ktoré sa následne prerokúva s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Takto prerokované územia postupuje na ministerstvo životného prostredia, ktoré návrh spracováva na schválenie vládou. Až následne sa posiela EK.

Významnou myšlienkou sústavy NATURA 2000 je, že nie je potrebné obmedzovať aktivity, ktoré nemajú negatívny vplyv na stav populácie chráneného druhu alebo stav biotopu. Na väčšine území je možné očakávať, že bežné činnosti budú zachované, pretože nebudú v rozpore s cieľom ochrany územia, keďže ide o územie, kde sa aj dnes bežne hospodári. Samozrejme, ak dnes nemá doterajší spôsob hospodárenia negatívny vplyv na chránený druh alebo typ biotopu, je možné v ňom bez problémov pokračovať aj po zaradení územia do sústavy NATURA 2000. Zároveň je však potrebné povedať, že v určitých prípadoch, bude nutné hospodárenie usmerniť tak, aby vyhovovalo cieľu, pre ktorý je územie vyhlásené.

Na území Pieninského národného parku sa už v súčasnosti nachádzajú územia zaradené do sústavy NATURA 2000 a to SKUEV 0337 a SKUEV 1337. Vidiek nezanikol, pozemky neboli vyvlastnené, znárodnené, vlastníci a užívatelia pozemkov v tomto území naďalej žijú a na pozemkoch ďalej hospodária v súlade s ich bežným obhospodarovaním. SKUEV 3337 Pieniny sa nachádza v hraniciach Pieninského národného parku teda v území s 3. stupňom územnej ochrany, čiže súčasný stupeň ochrany a obmedzenia ostávajú nezmenené. Navrhovaná lokalita SKUEV 4095 Rička sa nachádza v časti Obecného chráneného územia RIČKA, vyhláseného Všeobecným záväzným nariadením 4/2015 (ďalej len VZN) obcou Kamienka, ktorému v zmysle VZN už v súčasnosti prislúcha 3. stupeň územnej ochrany.