Prerokovanie Návrhu zaradenia Lúk Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie Návrhu zaradenia Lúk Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu

V dňoch 02 až 03. 08. 2021 prebehlo v obciach Veľký Lipník, Červený Kláštor, Veľká Franková, Matiašovce, a mestách Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa prerokovanie Návrhu zaradenia Lúk Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu.

Správa PIENAP-u ďakuje všetkým, ktorí sa prerokovania zúčastnili a vyjadrili stanovisko k tomuto návrhu. Pracovníci Okresného úradu Prešov, ktorý viedli rokovanie, upozornili zúčastnených, že je potrebné, ak chce vlastník/užívateľ/správca vyjadriť svoj názor, musí tak urobiť písomne najneskôr do 13.08.2021. Starostovia niektorých obcí ponúkli pomoc obyvateľom v podobe hromadného osobného doručenia vyjadrení na Okresný úrad Prešov.
Účastníci môžu dané vyjadrenie na Okresný úrad v Prešove doručiť aj elektronicky formou skenu na email: marta.makarova@minv.sk, kedy musí vyjadrenie obsahovať všetky náležitosti vrátane podpisu účastníka.

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie (EÚ) vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Povinnosťou každej členskej krajiny, našu nevynímajúc, je na základe odborného zmapovania navrhnúť územia chránených biotopov, rastlín a živočíchov, ktoré definujú prílohy smerníc – buď chránené vtáčie územia alebo územia európskeho významu. Tento proces mal byť ukončený k dátumu vstupu Slovenska do EÚ. Každý návrh členskej krajiny je na európskej úrovni odborne posudzovaný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2018 prebiehalo hodnotenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu území európskeho významu zo strany Európskej komisie. Predchádzali mu rokovania s EK, kde bolo snahou Štátnej ochrany prírody SR obhájiť dostatočnosť vymedzenia ÚEV pre všetky druhy a biotopy európskeho významu. V júli 2019 Európska komisia v odôvodnenom stanovisku (čo je druhé štádium konania o neplní povinností – infringement) vyzvala Slovensko, aby svoju sústavu chránených území podľa smernice o biotopoch rozšírilo, nakoľko doplnkový zoznam z roku 2017 nepostačuje. Podľa Komisie je treba vyčleniť ďalšie územia pre dva biotopy (ktoré potrebujú aj lepšie vedecky zmapovať) a pre 5 druhov. Pre nás je problematická ochrana nížinných a podhorských kosných lúk, ktoré sa na Slovensku považujú za bežný biotop. Napriek tomu Slovensko navrhlo na ochranu sotva 7 percent.

Zoznamy území pripravuje na základe údajov o výskyte cieľových druhov Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), ktoré potom prerokúva s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Iba takto prerokované územia postupuje na ministerstvo životného prostredia, to návrh spracováva na schválenie vládou. Až následne sa posiela EK.

Významnou myšlienkou sústavy NATURA 2000 je, že nie je potrebné obmedzovať aktivity, ktoré nemajú negatívny vplyv na stav populácie chráneného druhu alebo stav biotopu. Na väčšine území je možné očakávať, že bežné činnosti budú zachované, pretože nebudú v rozpore s cieľom ochrany územia, keďže ide o územie, kde sa aj dnes bežne hospodári. Samozrejme ak dnes nemá doterajší spôsob hospodárenia negatívny vplyv na chránený druh alebo typ biotopu, je možné v ňom bez problémov pokračovať aj po zaradení územia do sústavy NATURA 2000. Zároveň je však potrebné povedať, že v určitých prípadoch, bude nutné hospodárenie usmerniť tak, aby vyhovovalo cieľu, pre ktorý je územie vyhlásené.