Pieninský národný park oslavuje 55. výročie svojho vzniku

Pieninský národný park oslavuje 55. výročie svojho vzniku

Dnes si pripomíname  55 rokov existencie Pieninského národného parku, nášho najmenšieho národného parku, ktorý bol vyhlásený nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967. Vtedajšia výmera národného parku mala 2 125 ha.

Cesta k jeho vyhláseniu nebola jednoduchá a začala sa omnoho skôr. Existencia národného parku je silne previazaná so vznikom prvého medzinárodného (cezhraničného) parku prírody v Európe, ktorý vznikol práve v Pieninách už v roku 1932, teda pred 90 rokmi. Tento bilaterálny park tvorili poľský Park Narodowy w Pieninach a Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Táto udalosť, o čom mnohí netušia, bola úzko spätá s procesom prípravy národného parku v Tatrách, pričom Pieninský park mal byť vzorom, modelom pre budúci Tatranský národný park. Po vyhlásení prvého medzinárodného parku prírody v Európe vznikli na obidvoch stranách hranice komisie pre národné parky zložené z predstaviteľov odborných organizácii a vedeckých odborníkov. Ich činnosť však prerušila druhá svetová vojna. Avšak v povojnovom období bolo na Slovensku prioritou zabezpečiť ochranu Vysokých Tatier, kde vznikol v roku 1949 Tatranský národný park. Pre tento park v päťdesiatych rokoch 20. storočia bol založený poradný zbor, ktorý sa začal zaoberať aj ochranou prírody Pienin. Z iniciatívy poradného zboru vyšli návrhy na znovuobnovenie Slovenskej prírodnej rezervácie v Pieninách, prípadne pre vznik národného parku. V roku 1957 bola prírodná rezervácia pričlenená k Správe TANAP-u. Už v roku 1958 predstavil Ing. Milan Pacanovský projekt na vyhlásenie Pieninského národného parku. Oficiálne sa na  projekte začalo pracovať až v roku 1961.

Spracovaný projekt bol prerokovaný a odsúhlasený Poradným zborom TANAP-u v roku 1962. Výstupom zasadnutia boli dôležité odporúčania – a) vytvoriť pre budúci park samostatnú správu a Múzeum pieninskej prírody, b) vytvoriť spoločnú koncepciu ochrany prírody s poľským národným parkom. V tej dobe žiaľ ešte nikto netušil, že samostatná Správa parku vznikne o viac než 3 desaťročia neskôr a Múzeum pieninskej prírody až o 51 rokov.

Poradný zbor pre nečinnosť úradov zasadal vo veci vyhlásenia Pieninského národného parku opätovne aj v roku 1964, závery boli impulzom pre vyhlásenie národného parku, ktoré sa udialo v už spomínanom roku 1967. Označenie parku sa používalo PNP, až po odsúhlasení jazykovedným ústavom v Bratislave v roku 1976 sa zaviedla terajšia  skratka PIENAP. Za sídlo Správy PIENAP-u bol určený Červený Kláštor. Park bol zaradený pod Správu TANAP-u iba ako ochranný obvod. Už o dva roky neskôr v roku 1969 sa Poradný zbor pre veci Pieninského národného parku zaoberal neplnením obsahu Štatútu a odporúčal rezortnému ministrovi vytvorenie samostatnej správy, čo sa však neuskutočnilo. Tou istou problematikou sa o 20 rokov neskôr zaoberal Poradný zbor pre národné parky. Národný park ostal obyčajným ochranným obvodom v Správe Tatranského národného parku aj po roku 1989. Až v roku 1990 sa Správa PIENAP-u v rámci organizačných štruktúr TANAP-u dostala na úroveň samostatného odboru a konečne od 1. januára 1995 zmenou zákona o ochrane prírody a krajiny na úroveň ostatných národných parkov. Od roku 1996 bola Správa zlúčená do Správy národných parkov  a od roku 2000 do Štátnej ochrany prírody SR.

Aj napriek skutočnosti, že oba pieninské chránené územia mali v roku 1932 rovnakú štartovaciu pozíciu pri ochrane prírody, chvíľu sa aj zdalo, že sa vydajú spoločnou cestou, nakoniec sa táto  cesta rozdelila. Kompetencie a právna subjektivita Správy Pieninského národného parku v Poľsku parku viedla k prosperite a zároveň k ochrane územia ich národného parku, k zveľaďovaniu majetku štátu, zvyšovaniu zamestnanosti a ku skvalitňovaniu služieb pre turistov, ale aj domáce obyvateľstvo. Správa nášho národného  parku zaraďovaním do rôznych organizačných štruktúr  postupne stratila takmer všetky rozhodovacie kompetencie, služby správy parku pre prírodu a verejnosť sú v porovnaní s poľským územím minimálne. Dokonca v novodobej histórii národný park prišiel o niekoľko strategických objektov vďaka roztrieštenosti kompetencií v území medzi viacero organizácii a ministerstiev.

V súčasnosti, vďaka poslaneckému návrhu a rozhodnutiu Národnej rady SR, ktorá v utorok 14. decembra 2021 schválila reformu národných parkov na Slovensku a jej súvisiace opatrenia, posúvajú Slovenskú republiku v oblasti ochrany prírody do kruhu vyspelých krajín. Ide o historický medzník, ktorým sa aj náš Pieninský národný park priblíži spravovaním územia tomu susednému, poľskému územiu a tak získa podobu, akú si zaslúži. Žiaľ tento proces trval „len“ 89 rokov.

Autor: V. Kĺč,

Zdroj: Národné parky Slovenska, 2020. L. Ambróz, E. Greschová, J. Klinda.