NOVÉ BILLBOARDY PRED NAŠIM MESTOM! Chceme to takto?

NOVÉ BILLBOARDY PRED NAŠIM MESTOM! Chceme to takto?

NOVÉ BILLBOARDY PRED NAŠIM MESTOM! Chceme to takto?
Zamagurie doteraz odolávalo výstavbe veľkoplošných pútačov, reklám, billboardov alebo akokoľvek to už nazveme. Samozrejme bolo a je niekoľko ohyzdných tabúľ (pri čističke v Sp. St. Vsi, v obci Majere), neskôr pribudli menšie, vkusnejšie formy reklamy odkazujúce na miestne atrakcie a stravovacie zariadenia. Najprv jedno zariadenie malo zväčša jeden reklamný pútač, neskôr majiteľom bolo málo, tak si pridali. V každom prípade bolo to v tej dobe v súlade so zákonom, prebehli správne konania (predpokladám, že aspoň pri väčšine z nich), bolo možné ovplyvniť počet, veľkosť, formu – samozrejme máme na mysli reklamu za hranicami zastavaného územia obce.

Včera sme zaznamenali dva nové billboardy na začiatku mesta Spišská Stará Ves v smere od Spišskej Belej. Dnes Správa PIENAP-u požiadala MÚ Spišská Stará Ves (podľa prednostu úradu, MÚ túto aktivitu taktiež neschvaľuje), aby zastavila rozvíjanie takejto formy reklamy vo svojom katastrálnom území. Zamagurie a Pieniny patria právom medzi významné turistické lokality. Ako jedno z mála území SR nie je znečistené tzv. vizuálnym smogom. Každá takáto, prípadne obdobná aktivita poškodzuje krajinu a v konečnom dôsledku narúša pohodu normálnym obyvateľom a návštevníkom územia. A prečo to niekto robí? Peniaze a ľahostajnosť.

Takéto zariadenia opticky znečisťujú životné prostredie, znehodnocujú krajinný ráz, čo si v mnohých vyspelých európskych krajinách obyvatelia, miestna samospráva aj štátna správa plne uvedomujú. Takúto reklamu nepodporujú. (U nás významný krok v tejto veci podnikol primátor Bratislavy pán Nesrovnal.) Je zarážajúce, že v súčasnej dobe si niekto len tak, niečo postaví, položí vedľa št. cesty, v ochrannom pásme národného parku s druhým stupňom územnej ochrany, bez povolení a súhlasov príslušných úradov (podľa doterajšej praxe odhadujeme, že neskôr staviteľ, príp. vlastník zariadenia začne vyvíjať na rôznych miestach tlak na tzv. “obielenie” takejto veci). Ostáva len veriť, že to, čo tu cez víkend narástlo, bude mať krátke trvanie.

To, že nie všetci majú v hlavách veci na ruby, dokazuje aj kampaň Slovenskej sporiteľne z augusta tohto roku. Obrovský počin a vážne pozitívne rozhodnutie učinila Slovenská sporiteľňa. Banka sa rozhodla, že nebude ďalej prispievať k vizuálnemu smogu. Slovenská sporiteľňa prestane využívať vo svojej komunikácii vonkajšiu reklamu – billboardy, citylighty a takmer všetky ostatné vonkajšie reklamné plochy. Viac https://www.omediach.com/…/13666-slovenska-sporitelna-konci…

Zdroj: https://www.omediach.com/reklama/13666-slovenska-sporitelna-konci-s-billboardami-nebudeme-prispievat-k-vizualnemu-smogu

Autor: V. Kĺč