Floristický kurz Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti v Bardejove

Floristický kurz Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti v Bardejove

Minulý týždeň sa v Bardejove konala jedna z najdôležitejších udalostí, ktoré botanické spoločnosti na Slovensku a v Českej republike realizujú. Bol to už 57. ročník tzv. florisťáku. Tento krát boli spoluorganizátormi kurzu aj UPJŠ Košice a Štátna ochrana prírody SR, RCOPK Prešov a Správa Pieninského národného parku. Niekoľko záberov z kurzu sme vám minulý týždeň poskytli prostredníctvom našej facebookovej stránky www.facebook.com/pienap.

Mečík strieškovitý (Gladiolus imbricatus) a Vít Grulich. Foto: V. Kĺč

Mečík strieškovitý (Gladiolus imbricatus) a Vít Grulich v pozadí. Foto: V. Kĺč

Ale, čo sú to vlastne floristické kurzy tzv. florisťáky a aká je ich história? To  sa dočítate v tomto príspevku.

Nápad usporiadať floristický kurz sa zrodil v druhej polovici 50. rokov 20. stor. V tom čase generácia mladých profesionálnych botanikov (J. Houfek, V. Skalický), cítila potrebu kontaktu s členmi Československej botanickej spoločnosti „v teréne“ – stretávať sa, sprostredkovať novinky taxonómie a fytocenológie, skúmať biele miesta na botanickej mape Českej republiky.

Historicky prvý kurz sa konal v r. 1957 v Lovosiciach. O dva roky neskôr sa v juhočeskom Blatnom konal druhý kurz a jeho výsledky boli prvý krát publikované v podobe súhrnného floristického príspevku (Skalický, Vaněček a kol. 1960).  Od r. 1964, kedy sa kurz konal v pošumavskej Sušici, trvajú tieto stretnutia bez prerušenia až do súčasnosti.

V roku 1991 Pavol Mártonfi (v súčasnosti univerzitný prof. UPJŠ v Košiciach) prevzal na seba úlohu organizátora prvého spoločného „florisťáku“, teda Českej a Slovenskej botanickej spoločnosti. Takýto spoločný „florisťák“ bol natoľko úspešný, že sa koná pravidelne raz za tri roky na Slovensku. Ten posledný sa konal práve minulý týždeň v Bardejove.

Ako taký „florisťák“ prebiehal? Pred samotným zahájeným kurzu boli naplánované trasy v okrese Bardejov a v časti okresu Stará Ľubovňa. Trasy nezahŕňajú len botanicky najlukratívnejšie časti územia, ale sú navrhnuté tak, aby prechádzali rôznymi biotopmi. Nie je nič nezvyklé, že trasa má zastávku aj na človekom silne ovplyvnených stanovištiach ako sú železničné stanice, cintoríny alebo aj smetiská.

Na tohtoročnom kurze sa zúčastnilo viac než 126 ľudí. Boli medzi nimi profesionálny botanici, študenti univerzít, ale aj úplný začiatočníci. Na každý deň bolo plánovaných 8 trás, na ktoré sa účastníci hlásili deň vopred. Na trasách, účastníkov kurzu viedli také osobnosti súčasnej botanickej scény Českej a Slovenskej republiky ako páni Vít Grulich, Lubomír Hrouda, Karel Prach, Petr Koutecký, Jindřich Chrtek, Pavol Mereďa, Pavol Eliáš jun., Matej Dudáš a Jaroslav Košťál. Na konci dňa bola každá trasa zhodnotená a prednesená v pléne účastníkov „florisťáku.“ Výsledky budú už tradične spracované a zhrnuté v zborníku príspevkov z floristického kurzu.

Floristické kurzy majú svoj význam z viacerých aspektov. Samozrejme je jasný vedecký význam akcie – prehľad o výskyte druhov, rozšírenie spoločenstiev a pod. No nesmieme zabúdať ani na pedagogický a enviromentálny význam týchto akcií. Aj dnes, v dobe informačnej explózie, majú svoju nezastupiteľnou hodnotu. Oproti minulosti sa síce zmenila štruktúra účastníkov – skôr sa tu schádzali predovšetkým učitelia a amatérski botanici – členovia Spoločností, aby načerpali informácie o novinkách. Dnes sa kurzu zúčastňujú  predovšetkým študenti – je to jedna z mála príležitostí, kedy sa dostanú do terénu so zkúsenými odborníkmi z vedeckej či akademickej obce alebo z inštitúcií ochrany prírody.

Tohto ročný floristický kurz v Bardejove pripravili RNDr. Ema Gojdičová zo Štátnej ochrany prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Ing. Vladimír Kĺč, PhD., zo Správy Pieninského národného parku, prof. doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Partnerom floristického kurzu boli Lesy SR, š. p., Odštepný závod Prešov.

Aj touto cestou organizačný výbor ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu celej akcie. Ďakujeme.

Viac foto nájdete na www.facebook.com/pienap.

Zdroj: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/floristicke-kurzy-prilezitost-k-setkavani-botaniku.pdf

Vít Grulich a účastníci kurzu v poľnej kultúre. Aj tu bolo niečo zaujímavé – Veronica agrestis. Foto: V. Kĺč