43. Východoslovenský tábor ochrancov prírody (VSTOP)

43. Východoslovenský tábor ochrancov prírody (VSTOP)

V dňoch 27. júl – 2. august 2019 sa za obcou Silická Jablonica v Rožňavskom okrese bude konať 43. Východoslovenský tábor ochrancov prírody (VSTOP). Organizátorom podujatia je Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Základná organizácia SZOPK Trebišov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody – Správou Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras, Správou CHKO Latorica, obcou Silická Jablonica a Základnou organizáciou SZOPK Bocian.

Tábor bude jedným z podujatí pripomínajúcich sté výročie organizovanej ochrany prírody na našom území.
Organizátori očakávajú vyše 250 dobrovoľných účastníkov. Týždenný pobyt v území bude prebiehať podľa vopred pripraveného programu v 18. odborných i praktických sekciách. Pozvanie viesť odborné sekcie prijalo 30 oslovených odborníkov z rôznych oblastí prírodovedného výskumu, ktorí pôsobia v ústavoch akadémie vied, na vysokých školách, v múzeách a na spravách štátnej ochrany prírody.
Cieľom tábora je prehĺbiť poznatky o prírodných hodnotách územia, zoznámiť sa s problematikou ochrany, odporučiť ďalšie riešenia na zachovanie fauny a flóry v území, prehĺbiť spoluprácu medzi dobrovoľnou, štátnou ochranou prírody, orgánmi štátnej správy, šíriť osvetu ochrany prírody medzi účastníkmi i medzi miestnymi obyvateľmi.
Záverečné spracovanie dosiahnutých výsledkov v zborníku prinesie aktuálny pohľad na spoločenstvá druhov v území a obohatí poznatky o prírode v katastrálnom území obce.

Kontakt: Milan Olekšák 0911 390238
Miroslav Fulín 0907 619113

Pozvánka_TOP_2019 Silická Jablonica