Rok samostatnosti Správy Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Rok samostatnosti Správy Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Presne pred rokom, 01.04.2022 Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (rovnako aj ostatné národné parky na Slovensku) nastúpila na cestu právnej subjektivity. Správa PIENAP-u sa oddelila od Štátnej ochrany prírody SR, zlúčila sa s organizáciou ŠL TANAP. Uplynulý rok bol pre zamestnancov Správy mimoriadne náročný na nové administratívne úkony spojené s delimitáciou, prevodom kompetencií a novou agendou, písaním a podávaním projektov a pod. Okrem administratívy, Správa realizovala aj manažmentové oparenia, starostlivosť o lesné ekosystémy, starostlivosť o turistickú infraštruktúru, realizovali sme environmentálnu výchovu a i.. Aj touto cestou ďakujem pracovníkom Správy za vykonanú prácu počas tohto náročného obdobia.
Novými kompetenciami a právnou subjektivitou sa Správa PIENAP-u priblížila k modelu fungovania Pieninského národného parku v Poľsku. Nová štruktúra prispeje k prosperite územia a zároveň k jeho ochrane, k zveľaďovaniu majetku štátu, zvyšovaniu zamestnanosti a ku skvalitňovaniu služieb pre turistov, ale aj domáce obyvateľstvo. V neposlednom rade sa naplnia vízie ochranárov, lesníkov a vedcov o rovnakom manažovaní a ochrane územia po oboch stranách rieky Dunajec, ktorí v roku 1932 práve v Pieninách vyhlásili prvý medzinárodný (cezhraničný) park prírody v Európe.
Viac o histórii a ceste k právnej subjektivite https://www.pienap.sk/sprava-np/cesta-k-samostatnosti-pieninskeho-narodneho-parku/, https://www.pienap.sk/sprava-np/zakladne-udaje/.
Autor: V. Kĺč, riaditeľ Správy PIENAP-u.