Netopiere za prenos ochorenia COVID-19 nemôžu, potvrdila to vedecká štúdia

Netopiere za prenos ochorenia COVID-19 nemôžu, potvrdila to vedecká štúdia

Netopier ostrouchý (Myotis blythi), foto V. Kĺč

    Zdroj: ŠOP SR, 16. 04. 2020

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), foto: V. Kĺč

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), foto: V. Kĺč

Vo svete sa zvyšuje úsilie o zabránenie ďalšieho šírenia koronavírusu. V tejto súvislosti sa objavujú aj správy z rôznych častí sveta o prenasledovaní netopierov niektorými skupinami obyvateľov a dokonca aj štátnymi orgánmi v mylnej predstave, že tým prispievajú k boju s týmto ochorením. Podľa najnovších zahraničných vedeckých štúdií však netopiere tento nový vírus nerozširujú, a preto nie je najmenší dôvod sa ich báť alebo im škodiť.

Sekretariáty Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS), Dohody o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS) a Dohody o ochrane africko-eurázijského sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) vydali preto spoločné prehlásenie, ktorým reagujú na túto alarmujúcu situáciu a oslovujú všetky zmluvné strany a partnerov, aby upozornili na takéto aktivity a pomohli ich riešiť. Tieto tri sekretariáty, po konzultáciách s odborníkmi na netopiere, pripravili niekoľko faktov k tejto situácii a požiadali o ich ďalšie šírenie:

 1. Netopiere nerozširujú COVID-19. COVID-19 sa prenáša z človeka na iného človeka.
 2. Neexistuje žiadny dôkaz, že netopiere priamo infikovali ľudí vírusom ako prvé. Vedecké výskumy poukazujú na reťazec udalostí, v ktorých mohli mať účasť aj netopiere, ale najpravdepodobnejšie len prostredníctvom medzičlánku – iného živočícha.
 3. Na svete žije okolo 1 400 druhov netopierov. Mnohé z nich sa prispôsobili urbánnemu prostrediu, žijú v záhradách, mestských parkoch a dokonca nachádzajú úkryty pod mostami a strechami domov bez toho, aby spôsobovali nejaké ohrozenie svojim susedom ľuďom.
 4. Netopiere sú prospešné mnohými spôsobmi, vrátane znižovania počtu škodcov.
 5. Mnohé druhy netopierov sú ohrozené a potrebujú našu pomoc, aby prežili. Desiatky druhov sú chránené prostredníctvom CMS a EUROBATS a národnou legislatívou, no na zabezpečenie ich prežitia je potrebné vykonať viac. Zabíjanie netopierov nebude mať žiadny vplyv na zastavenie šírenia COVID-19, ale závažne ovplyvní stav populácií netopierov.
 6. Podobné nesprávne zameranie proti voľne žijúcom vtákom sa vyskytlo na vrchole vtáčej chrípky v roku 2006, kedy sa objavovali výzvy na prenasledovanie sťahovavých vodných vtákov a vysúšanie ich mokraďových biotopov.

Dopĺňame, že na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov, ktoré sú chránenými druhmi živočíchov v zmysle národnej legislatívy – zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a medzinárodnými dohovormi (CMS, EUROBATS, Bernský dohovor), ktoré Slovenská republika ratifikovala a sú druhmi európskeho významu podľa smernice EÚ o biotopoch. Aktivity a činnosti súvisiace s výskumom a ochranou netopierov na Slovensku sú zabezpečované prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR, vrátane Slovenskej správy jaskýň, ako aj z veľkej časti dobrovoľníkmi, najmä členmi SON – Spoločnosti na ochranu netopierov a pracovníkmi rôznych vedeckých inštitúcií.

V rámci praktickej starostlivosti o netopiere  je potrebné sa zamerať na:

 1. Ochranu a starostlivosť o podzemné priestory pre netopiere (úprava otvorov do podzemných priestorov, inštalácia mreží ako prevencia proti rušeniu hibernácie).
 2. Ochranu a starostlivosť o nadzemné priestory pre netopiere, ochranu netopierov pri rekonštrukciách a zatepľovacích prácach na budovách.
 3. Zohľadnenie a ochranu netopierov pri výstavbe infraštruktúry (dopravná sieť, výstavba veterných elektrární).
 4. Výskum v oblasti parazitológie zameraný na prevenciu, detekciu a kontrolu letálnych hubových infekcií u netopierov a iných ochorení.
 5. Podporu akcií verejnosti s cieľom informovať o ohrození a význame netopierov v ekosystémoch.
 6. Podporu výskumných programov zameraných na ochranu netopierov a starostlivosť o druhy, ktoré sú v priamom ohrození a organizovanie akcií nevyhnutných pre ich záchranu.
 7. Kontrolu používania pesticídov škodlivých pre netopiere a nahradzovanie chemikálií používaných na ošetrovanie stromov s vysoko toxickými účinkami na netopiere bezpečnejšími alternatívnymi prípravkami.
 8. Koordináciu činností v súvislosti s ochranou sťahovavých druhov a stanovíšť druhov, najmä v pohraničných územiach a pri výskume.
 9. Podporu koordinovanej ochrany a starostlivosti o netopiere a ich stanovištia vytvorením podmienok na národnej úrovni a na podporu medzinárodnej spolupráce pri tomto procese.

Spracovali: Ján Kadlečík a Andrea Lešová, odbor medzinárodnej spolupráce ŠOP SR

Zdroje:

Eurobats: Tlačová správa Fakty o netopieroch a COVID 19

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

Vedecké fakty a informácie o divo žijúcich zvieratách a COVID-19