Pienap arrow Voľná krajina arrow Malopl. chránené územia
Maloplošné chránené územia PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Friday, 01 February 2008
Prírodná rezervácia (PR) Slatina pri Šarišskom Jastrabí
Na území sa nachádzajú veľmi vzácne slatinné spoločenstvá. V spoločnosti bezkolenca belasého a ostrice Davallovej sa vyskytujú vzácne druhy rastlín: mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus), kruštík močiarny (Epipactis palustris), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris) a mnohé ďalšie.
Prírodná pamiatka (PP) Kyjovské bradielko

Prírodná pamiatka vystupuje severne od obce Kyjov ako xerotermné vápencové bralo s bujným rastlinstvom, vo vrcholovej časti s odkrytými holými vápencami. Nachádza sa tu niekoľko druhov vzácnych rastlín, pozoruhodná je aj malakofauna.

Prírodná pamiatka (PP) Skalky pri Údole

Sú tvorené skupinou 8 bradiel s výškou 3 - 13 m, sú súčasťou pieninského úseku bradlového pásma, ktoré sa tu redukuje na šírku 1 km a končí sa v tzv. údolskej depresii. Prirodzený vegetačný kryt tvoria vápnomilné bukové a borovicové lesy s jedľovo - bukovým vegetačným stupňom.

Prírodná pamiatka (PP) Skalná ihla

Nachádza sa v nive rieky Poprad, asi 1,5 km juhozápadne od obce Hajtovka a asi 2,5 km od obce Chmelnica. PP Skalná ihla je osamelé jurské bradlo, v dolnej časti je výrazne poznačená prúdiacou činnosťou vody. Na bradle sa vyskytuje porast bylinnej vegetácie a mladé krovinné nálety.

Prírodná pamiatka (PP) Okrúhly kopec

PP Okrúhly kopec vystupuje juhozápadne od obce Šarišské Jastrabie ako takmer pravidelné kruhové bradlo s nadmorskou výškou 628 m n.m. Na jeho zložení sa podieľajú biele a červené krinoidné vápence. Rastlinný kryt je bohatý na vápnomilnú flóru.

Prírodná pamiatka (PP) Lysá hora

Skalné bradlá na Lysej hore sa nachádzajú východne od obce Kyjov. Je to skupina štyroch bradlových tvrdošov vysokých 10 – 20 m, ktoré sú dominantné v okolitej krajine. Bradlá sú z časti holé, tvorené vypreparovanými jurskými a spodnokriedovými vápencami a z časti zarastené vápnomilnou bylinnou vegetáciou.

Prírodná pamiatka (PP) Rebrá

 

PP Rebrá vystupujú severozápadne od obce Kyjov a juhovýchodne od obce Šarišské Jastrabie ako výrazný geomorfologický útvar a vysoko estetický krajinný fenomén ojedinelého typu. Koncentrujú sa tu bradlá pieninskej série s výskytom bohatýích jursko - kriedových vrstiev, zastúpených škvrnitými ílovcami a slienitými vápencami
Chránený areál (CHA)Plavečské štrkoviská

Chránený areál sa nachádza východne od obce Plaveč v smere toku rieky Poprad k obci Orlov. Tvoria ho ostrovné plochy, ktoré vznikli rekultiváciou po odťažení štrkopieskov. Lokalita je významná z hľadiska ochrany viacerých druhov vtákov pri jarnej a jesennej migrácii, ale najmä chráneného bobra vodného (Castor fiber) a ohrozenej vydry riečnej(Lutra lutra).

 

Prírodná pamiatka (PP) Litmanovský potok

Lokalita „Litmanovského potoka“ sa tiahne od juhovýchodného okraja katastra obce Litmanová juhovýchodným smerom cez katastrálne územie obcí Jarabina, Hniezdne a Stará Ľubovňa až po most cez tento potok pred Starou Ľubovňou. Geologické podložie územia tvoria horniny paleogénu a v jeho dolnej časti s prevahou pieskovcov. Okrem toho územím prechádza aj výrazné bradlové pásmo. Na území PP Litmanovský potok sa nachádza európsky významný biotop 3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos. Hlavným predmetom ochrany sú zachovalé živočíšne spoločenstvá v prirodzenom biologicky a esteticky cennom prostredí: Alcedo athis (rybárik obyčajný) - európsky významný druh, Cinclus cinclus L. (vodnár obyčajný), Motacilla cinerea Tunstall. (trasochvost horský) a z cicavcov vzácna a kriticky ohrozená Lutra lutra (vydra riečna) - európsky významný druh.

Zmenené ( Tuesday, 22 April 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 18
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu