SKUEV0337 Pieniny PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Thursday, 31 January 2008

Územie SKUEV 0337 Pieniny je tvorené lúčnymi, lesnými, skalnými a vodnými biotopmi väčšinou európskeho významu, ktoré pokrývajú bradlá na území Pieninského národného parku. Nachádzajú sa tu pôvodné prirodzené spoločenstvá vápencových brál a sutí, s výskytom živočíchov a rastlín európskeho významu. Cieľom ochrany uvedených biotopov je prísna ochrana uvedených biotopov pred antropickými vplyvmi a sledovanie prirodzených procesov v pôvodných ekosystémoch bez zásahu človeka. Pri ostatných vodných, pobrežných, skalných, lúčnych a lesných biotopoch európskeho významu je cieľom:

  • udržať manažmentovými opatreniami biotopy vápencových skál a sutí v sekundárnom štádiu v záujme zachovania prirodzenosti nevyhnutnej pre výskyt anexových druhov viazaných na tento biotop (Dendrathema zawadski, Parnassius apollo a pod.),
  • v okolí turistických chodníkov a vodných tokov, na ktorých sa vykonáva pešia, cyklistická a vodná turistika zabezpečiť ochranu biotopov pred antropickým tlakom environmentálnou výchovou návštevníkov a vytvoreniť podmienky na bezkonfliktné využitie územia pre kultúrno-výchovné aktivity,
  • v lúčnych ekosystémoch, ktoré tvoria lúčky v lesných komplexoch, v spolupráci s vlastníkmi pozemkov zabezpečiť také manažmentové opatrenia (kosením, odstraňovaním krovia, pastvou), aby nedochádzalo k zmenšovaniu ich plochy v prospech krovitých a lesných ekosystémov.

Využívanie územia takým spôsobom, aby sa dosiahol priaznivý stav prítomných druhov a biotopov, zabezpečuje rozčlenenie územia na tri zóny.

Navrhnuté územie SKUEV0337 Pieniny - I. etapa

Zóna A

V zóne A sa nachádzajú pôvodné prirodzené lesné spoločenstvá s vysokým stupňom stability a samoregulačnými schopnosťami a spoločenstvá vápencových brál a sutí s výskytom živočíchov a rastlín európskeho významu.

V zóne A sa nachádzajú pôvodné prirodzené lesné spoločenstvá s vysokým stupňom stability a samoregulačnými schopnosťami a spoločenstvá vápencových brál a sutí s výskytom živočíchov a rastlín európskeho významu.

Zóna B

Zónu B tvoria čiastočne pozmenené spoločenstvá, len málo ovplyvnené ľudskou činnosťou a hospodárskym využívaním. Sú tu zaradené vodné, brehové, skalné, lúčne a lesné biotopy. Lesné porasty v tejto zóne majú nižší stupeň prirodzenosti ako v zóne A, majú čiastočne zmenenú štruktúru a drevinové zloženie. Lesné spoločenstvá zóny B priliehajúce k zóne A plnia ochrannú funkciu pre zónu A. Zaradené sú tu aj lúčne spoločenstvá využívané človekom, ktoré na mnohých miestach postupne prechádzajú do lesa. Sú vzácne výskytom ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Zóna C

Zóna C zahŕňa územia s väčším narušením pôvodného prírodného prostredia človekom a s výraznejším hospodárskym, rekreačným a iným využívaním. Tvoria ju krovité, lúčne a mokraďné spoločenstvá medzi komplexmi lesa s početným výskytom vstavačovitých (Orchidaceae) druhov. Tieto spoločenstvá v súčasnosti ohrozuje upúšťanie od tradičných foriem hospodárenia (pastva, kosenie).

Zmenené ( Thursday, 31 January 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 17
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu