Pienap arrow NATURA 2000
NATURA 2000 PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Thursday, 31 January 2008
Jednou z prioritných podmienok vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v oblasti ochrany prírody bolo vytvorenie sústavy osobitne chránených území NATURA 2000.

Z právneho hľadiska išlo o proces doplnenia našich zákonov o dve smernice.

  • Smernica rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov
  • Smernica rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

Vychádzajúc z uvedených smerníc tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy území:

  1. Chránené vtáčie územia (Special Protection Areas – SPAs)
  2. Územia európskeho významu (Special Areas of Conservation – SACs)

Cieľom NATURA 2000 je zachovanie prírodných biotopov a biotopov ohrozených druhov rastlín a živočíchov v celoeurópskom meradle. Smernice kladú dôraz na to, aby výber území NATURA 2000 bol vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava by mala zahŕňať najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.

NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.

Prehľad území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti PIENAP-u

Územia NATURA 2000 v územnej pôsobnosti PIENAP-u  

Zmenené ( Thursday, 31 January 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 26
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu