Pienap arrow Zonácia
Zonácia PDF Tlač E-mail
Napísal Administrator   
Monday, 14 January 2008

Vyhláškou MŽP SR č. 319/2004 Z.z. sa s účinnosťou od 1. 6. 2004 ustanovili zóny Pieninského národného parku, ktoré  podľa povahy prírodných hodnôt a na základe stavu biotopov  rozčlenili územie na štyri zóny A, B,C, D.

Zonácia Pieninského národného parku

Zóna A

Časti územia národného parku, ktoré predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov sa vyčlenili do zóny A s piatym stupňom ochrany.

Zóna B 

Časti územia národného parku, ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov národného významu, kde cieľom je ochrana týchto významných biotopov alebo druhov sa vyčlenili do zóny B so štvrtým stupňom ochrany. Toto územie súčasne vytvára ochranné pásmo zóne A.

Zóna C

Časti územia, ktoré sú čiastočne narušené činnosťou človeka, ale predstavujú významné prvky územného systému ekologickej stability alebo biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho alebo národného významu sa vyčlenili do zóny C s tretím stupňom ochrany.

Zóna D
Zóna D sa vyčlenila na zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia. Jej súčasťou sú časti sídiel Červený Kláštor, Lechnica, Haligovce a Lesnica a platí v nej druhý stupeň ochrany.
Z územia národného parku majú jednotlivé zóny nasledovnú výmeru:

Zóna A
5. stupeň ochrany
277,16 ha
7,4 %
Zóna B
4. stupeň ochrany
836,82 ha
22,3 %
Zóna C
3. stupeň ochrany
2 579,43 ha
68,8 %
Zóna D
2. stupeň ochrany
56,21 ha
1,5 %
Výmera NP
3 749,62 ha
100 %

Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 319/2004 Z.z, ktorou sa  na území Pieninského národného parku ustanovili zóny, boli zrušené maloplošne chránené územia a stali sa súčasťou zón A a B.

Zmenené ( Tuesday, 15 January 2008 )

 
Kto je Online
Online
Hostia : 12
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu