Pienap arrow História arrow Prielom Dunajca
NPR Prielom Dunajca PDF Tlač

Výmera: 360,15 ha
Katastrálne územie: Červený Kláštor, Lechnica, Lesnica
Okres:
Kežmarok, Stará Ľubovňa

Zánik: Nariadením vlády č. 335/2004 Z.z. ktorým sa menilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku rezervácia po zonácii PIENAP-u zanikla a stala sa súčasťou zóny A a B.

Z turistického hľadiska je to veľmi atraktívne územie, ktoré sa vymodelovala rieka Dunajec Pohľad zo Sokolice na rieku Dunajecv podloží pieninského úseku bradlového pásma. Vyznačuje sa vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou.

Prielomom vedie turistický chodník, ktorý je zároveň exkurzno-náučnou trasou s 10 zastávkami. Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou.

Z jednotlivých petrografických typov hornín sú tu Stokráska Micheliho zastúpené rohovcové vápence, zeleno-červené radiolariové vápence, ílovce a lavicové vápence. Okrem toho sa tu nachádza súbor strednokriedových hornín, ktorý tvoria tmavé vápence, sliene a ílovce pieninského vývoja a kvartérne fluviálne sedimenty.

Rezervácia je zaujímavá svojou pestrou kvetenou podhorského až horského stupňa spestrená spoločenstvami a spoločným výskytom teplomilných, prealpínskych druhov, druhov horských až vysokohorských. Početne sú zastúpené karpatské a západokarpatské endemity a subendemické druhy ako arábka pieninská (Arabis pieninca), chryzantéma pieninská (Erysimum pieninicum), púpava pieninská (Taraxacum pieninicum) a iné.

Pestrú mozaiku vytvárajú aj lesné spoločenstvá, Reliktná borovica a Tri Koruny v pozadí ktoré si v revažnej časti územia zachovali svoj pôvodný charakter. V stromovej etáži dominuje jedľa a buk s prímesou smreka. Na južných expozíciách a extrémnych lokalitách ihličnany vytlačila lipa, jaseň, javor horský a mliečny. Na vápencových bralách je významný výskyt vzácnej borievky netatovej (Juniperus sabina) a tisa obyčajného (Taxus bacata).

Základom fauny je živočíšstvo západokarpatského, podhorského až horského stupňa spestrené Sedem mníchov v prielome Dunajca spoločenstvami skalných biotopov. Vyznačuje sa viacerými pozoruhodnými, zoogeografickými prvkami. Z cicavcov sa tu vyskytujú: srnec hôrny (Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa), jeleň hôrny (Cervus elaphus), rys ostrovid (Lynx lynx) z drboných zemných cicavcov: piskor obyčajný (Sorex araneus), piskor malý (Sosex minutus), hrdziak lesný (Cletrionomys glareolus). Z vtáčích druhov dominujú: pinka lesná (Fringilla coelebs), kačica divá (Anas platyrhynchos), slávik červienka (Erithacus rubecula), trasochvost horský (Motacilla cinerea), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), čajka striebristá (Larus argentatus), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita). Vodný tok osídľuje vydra riečna (Lutra lutra), lipeň obyčajný (Thymallus thymallus), pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), mrena stredomorská východná (Barbus meridionalis petenyi), ktorá tu dosahuje západnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku.


 
Kto je Online
Online
Hostia : 29
Webkamera
Výhľad na Tri Koruny z Červeného Kláštora
Kvízová otázka
Pieninský národný park vznikol v roku?
  
Najvyšším vrcholom na území Pienin je:
  
Užitočné odkazy

Pieniny & Dunajec
Pieniny
Obec Červený Kláštor
Obec Lesnica
Akčná skupina Tatry,Pieniny
Pieniński Park Narodowy
 Register ponúkaného majetku štátu